NEWS-ANNOUNCEMENTS

265/2020 ΜονΠρΓιαννιστών – ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ – ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡ. 904επ. ΑΚ, ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

265/2020 ΜονΠρΓιαννιστών – ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ – ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡ. 904επ. ΑΚ, ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

Στην υπόθεση αυτή που χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο ασχολήθηκε με τις συναλλαγές της ΑΕ με συνδεδεμένα μέρη, κατ’ άρθρ. 23α παρ. 1 και 5 ν. 2190/1920, που βρίσκει ακόμη εφαρμογή σε πράξεις που συντελέστηκαν πριν την έναρξη εφαρμογής του ν. 4548/2018. Ειδικότερα, έκρινε ότι η ανάληψη από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ΑΕ χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, τα οποία εν συνεχεία έδωσε στον υιό του για την αγορά οικοπέδου, συνιστά άτυπη σύμβαση πίστωσης – δανείου, που αντίκειται στις διατάξεις του άρθρ. 23α ν. 2190/2120 και ως εκ τούτου είναι απολύτως άκυρη. Επίσης, έκρινε ότι ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να επιστρέψει στην εταιρία το χρηματικό αυτό ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (άρθρ. 904επ. ΑΚ).

Ακόμη, το δικαστήριο ασχολήθηκε με το ζήτημα των εξωεταιρικών συμφωνιών. Πιο συγκεκριμένα, έκρινε ότι τυχόν υπάρχουσα συμφωνία μεταξύ των μετόχων αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μοιράζονταν τα μερίσματα ή αμοιβές, εάν δεν περιέχεται στο καταστατικό της εταιρίας, αποτελεί εξωεταιρική συμφωνία, που έχει ενοχική ενέργεια και δεσμευτικότητα μόνο ως προς αυτούς, και όχι προς την εταιρία, στην οποία δεν δύναται να αντιταχθεί.

13518/2018 ΜονΠρΑθ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΈΝΣΤΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ

13518/2018 ΜονΠρΑθ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΈΝΣΤΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ

Στην υπόθεση αυτή που χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο ασχολήθηκε με την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 219/1991 περί εμπορικής αντιπροσωπείας (άρθρο 14 παρ. 4 περ. β του ν. 3557/2007) στις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής, εφόσον η διαμεσολαβητική λειτουργία του διανομέα προσομοιάζει με αυτή του εμπορικού αντιπροσώπου σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ταυτίζεται κατά τα ουσιώδη στοιχεία της. Αυτό συμβαίνει όταν ο διανομέας αναλαμβάνει με τη σύμβαση υποχρεώσεις ανάλογες με αυτές του εμπορικού αντιπροσώπου (4 παρ. 1 π.δ. 219/1991) και ειδικότερα α) να παραλείπει ανταγωνιστικές σε βάρος του εντολέα του πράξεις κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη λήξη της σύμβασής τους, β) να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο, γ) να προωθεί διαρκώς και αποκλειστικά τα προϊόντα του εντολέα του στη συμβατική περιοχή ευθύνης του, υποκείμενος μάλιστα στον έλεγχό του ως προς την εξέλιξη των πωλήσεων ή, αναλόγως, των αγορών, δ) να διαφημίζει τα πωλούμενα προϊόντα ακόμη και με δικές του δαπάνες και ε) να γνωστοποιεί στον εντολέα του το πελατολόγιό τους.

219/2018 ΠΠρΑθ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΩ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

219/2018 ΠΠρΑθ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΩ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο ασχολήθηκε με τις αξιώσεις που προκύπτουν από την καταγγελία σύμβασης αποκλειστικής διανομής. Πιο συγκεκριμένα, έκρινε, ότι στη σύμβαση διανομής, εφόσον λείπουν διατάξεις στον ΕμπΝ που να τη ρυθμίζουν και υφίσταται ακούσιο (γνήσιο) νομοθετικό κενό, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί εντολής του ΑΚ (ΕμπΝ 91 ΕισΝΑΚ 3), σε συνδυασμό, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, με αυτές του π.δ. 219/1991 (ιδίως των άρθρων 8 και 9 αυτού), κατά το μέρος που προσαρμόζονται στη φύση και στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης σύμβασης αποκλειστικής διανομής, η οποία ομοιάζει, κατά τα ουσιώδη (κρίσιμα) σημεία της, με εκείνη της εμπορικής αντιπροσωπείας.

1323/2019 ΔΕΦΑΘ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ

1323/2019 ΔΕΦΑΘ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο ασχολήθηκε με τον κίνδυνος σύγχυσης και την προστασία σήματος φήμης. Πιο συγκεκριμένα, έκρινε ότι σημείο δεν καταχωρίζεται ως σήμα, μεταξύ άλλων και όταν, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητας του με προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας ή ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αυτά διακρίνουν, είναι πιθανό να προκαλέσει στον κοινό καταναλωτή σύγχυση σχετικά με την προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών από ορισμένη επιχείρηση.

Επίσης, έκρινε ότι στην προκείμενη περίπτωση δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης και προσβολή σήματος φήμης, παρά την ομοιότητα στο λεκτικό μέρος των σημάτων, λόγω της διαφοροποίησής τους τόσο οπτικά όσο και ως προς τα προϊόντα που διακρίνουν.

2520/2019 EφΘ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΚΑΙΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ - ΈΝΣΤΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ -ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ

2520/2019 EφΘ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΚΑΙΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ - ΈΝΣΤΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ -ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, κρίθηκε πληθώρα νομικών ζητημάτων που αφορούν τη σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Πιο συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι κρίσιμα περιστατικά για να χαρακτηριστεί μία σύμβαση ως αποκλειστική διανομή αποτελούν η υποχρέωση μη ανταγωνισμού, η υποχρέωση του διανομέα να προωθεί διαρκώς και αποκλειστικά τα προϊόντα της επιχείρησης στη συμβατική περιοχή, η υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων, η υποχρέωσή του να διαφημίζει τα συμβατικά προϊόντα, η υποχρέωση ενημέρωσης του αντιπροσωπευόμενου ως προς την αγορά, η υποχρέωση ανακοίνωσης των πελατών του διανομέα στον αντιπροσωπευόμενο, η υποχρέωση πωλήσεων ορισμένου ελάχιστου ύψους, η υποχρέωση του διανομέα να οργανώνει με δική του ευθύνη και δαπάνες την επιχείρησή του.

Ακόμη, κρίθηκε ότι το δικαίωμα του συμβαλλόμενου να προβεί σε καταγγελία της συμβατικής σχέσεως, δεν ασκείται εναντίον των χρηστών ηθών, όταν η λύση της συμβάσεως, εντάσσεται στις αντικειμενικές προβλέψιμες από τον αντισυμβαλλόμενο συναλλακτικές δυνατότητες του ασκούντος το δικαίωμα και δεν είναι άσχετο προς το  καλώς εννοούμενο συμφέρον της επιχείρησής του. Επίσης, ότι το δικαίωμα της καταγγελίας διαρκούς σύμβασης δεν αναγνωρίζει ο νόμος ως κύρωση που επιβάλλει ο συμβαλλόμενος έναντι της τυχόν αντισυμβατικής συμπεριφοράς του αντισυμβαλλομένου του, εντεύθεν δε η τυχόν προηγηθείσα της καταγγελίας επωφελής για τα συμφέροντα του καταγγέλλοντος συμπεριφορά του αντισυμβαλλομένου του δεν καθιστά την καταγγελία αντίθετη στα χρηστά ήθη, πού περισσότερο, καθόσον η συμπεριφορά αυτή του τελευταίου, που ουσιαστικώς εντάσσεται στα πλαίσια της καλόπιστης εκτελέσεως της ενοχής, επιβάλλεται από το νόμο κατ’ άρθρ. 288 ΑΚ. Κρίθηκε ακόμη, ότι η καταγγελία επιφέρει το αποτέλεσμα της λύσης της σύμβασης, ανεξαρτήτως της συνδρομής σπουδαίου λόγου ή του καταχρηστικού χαρακτήρα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 724, 725 ΑΚ, 8 ΠΔ 219/1991, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης εμπιστοσύνης που διέπει τους συμβαλλόμενους σε αυτήν (σύμβαση).

1015/2019 ΠΠΘ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ - ΈΝΣΤΑΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

1015/2019 ΠΠΘ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ - ΈΝΣΤΑΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, κρίθηκαν αρκετά ζητήματα που σχετίζονται με την αγωγή λογοδοσίας (κατ’ άρθρ. 303, 718 ΑΚ, 473 – 477 ΚΠολΔ).

Πιο συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε, ότι ο διαχειριστής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας μετά τη λήξη της διαχείρισης υποχρεούται σε λογοδοσία προς τους λοιπούς μη διαχειριστές εταίρους, σε περίπτωση δε άρνησής του μπορεί να εξαναγκασθεί με την action pro socio.

Ακόμη, ότι η έγερση αγωγής περί λογοδοσίας δεν κωλύεται από τη θέση της εταιρίας σε εκκαθάριση.

Επίσης, ότι αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας μη διαχειριστές εταίροι, η υποχρέωση του διαχειριστή προς λογοδοσία, ως θετική παροχή “επί το ποιήσαι”, είναι αδιαίρετη. Έτσι, ο κάθε μη διαχειριστής εταίρος δικαιούται να απαιτήσει μόνο την προς όλους, μη διαχειριστές εταίρους, λογοδοσία.

Ο νέος Νόμος 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση των εισηγμένων ΑΕ

Ο νέος Νόμος 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση των εισηγμένων ΑΕ

Ο νέος Νόμος 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Ά 136/17.07.20) και, ειδικότερα, το Μέρος Ά αυτού (άρθρα 1 έως 24), επικαιροποιεί το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των ΑΕ με εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, περιλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων και επιφέροντας σημαντικές τροποποιήσεις στις ήδη υπάρχουσες σχετικές διατάξεις.

Η επικαιροποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις μεταβολές που επήλθαν στο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη δράση των εν λόγω εταιρειών σε ενωσιακό επίπεδο, από την εισαγωγή του Ν. 3016/2002, ο οποίος ρύθμιζε μέχρι σήμερα ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας των εισηγμένων ΑΕ, όσο και τις σύγχρονες τάσεις στη θεματική της εταιρικής διακυβέρνησης. Στόχος τους, κατά την αιτιολογική έκθεση του νόμου, είναι η εμπέδωση ορθών και αποτελεσματικών πρακτικών διακυβέρνησης από τις ΑΕ και η συνακόλουθη ενίσχυση της εμπιστοσύνης των μετόχων ή δυνητικών μετόχων σε αυτές.

Υπό το πρίσμα αυτό, εισάγεται αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία του ΔΣ των εισηγμένων ΑΕ, θεσμοθετούνται δύο νέες, πέραν της Επιτροπής Ελέγχου, επιτροπές, αναβαθμίζονται οι οργανωτικές δομές των εν λόγω εταιρειών, ενώ εισάγονται και νέες διατάξεις για την ενημέρωση των επενδυτών. Οι ρυθμίσεις για την εταιρική διακυβέρνηση, σύμφωνα με τις μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις του Ν. 4706/2020 (άρθρα 91 και 92), τίθενται σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευσή του, οπότε και καταργούνται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του Ν. 3016/2002.

Παρακάτω, επιχειρείται αναφορά στις σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος, σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, καθώς και στις νέες υποχρεώσεις των εισηγμένων ΑΕ που εισάγονται με τις διατάξεις του:

Προδικαστική παραπομπή – Φορολογία – Γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων καταναλώσεως – Οδηγία 92/12/ΕΟΚ – Βιομηχανοποιημένα καπνά που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου καταναλώσεως – Ευθύνη του εγκεκριμένου αποθηκευτή

Προδικαστική παραπομπή – Φορολογία – Γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων καταναλώσεως – Οδηγία 92/12/ΕΟΚ – Βιομηχανοποιημένα καπνά που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου καταναλώσεως – Ευθύνη του εγκεκριμένου αποθηκευτή

Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) της 02ης.06.2016, στην υπόθεση C-81/15, την οποία χειρίστηκε το γραφείο μας, αποφαίνεται επί ενός ιδιαίτερα σημαντικού ζητήματος που άπτεται του ενωσιακού δικαίου. Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση, το ΔΕΕ απάντησε στο προδικαστικό ερώτημα που του είχε υποβληθεί με την με αρ. 144/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), εν όψει των αμφιβολιών που προέκυψαν ως προς την ερμηνεία της Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΕ 1992, L 76, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 92/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ 1992, L 390, σ. 124).

Το προδικαστικό ερώτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ ελληνικής βιομηχανίας και του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με πράξη με την οποία κηρύχθηκε αλληλεγγύως υπόχρεη, ως εγκεκριμένος αποθηκευτής, για την καταβολή πολλαπλών τελών και πρόσθετου τέλους φορολογίας, συνεπεία λαθρεμπορικής παραβάσεως από τα πρόσωπα που εκτέλεσαν την διακίνηση των εμπορευμάτων της. Ειδικότερα, το ΣτΕ υπέβαλε στο ΔΕΕ το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα: «Η Οδηγία 92/12/ΕΟΚ, ερμηνευόμενη ενόψει των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης, ιδίως δε των αρχών της αποτελεσματικότητας αυτού, της ασφάλειας δικαίου και της αναλογικότητας, έχει την έννοια ότι απαγορεύει την εφαρμογή, σε υπόθεση όπως η παρούσα, νομοθετικής διάταξης κράτους μέλους, όπως είναι εκείνη του άρθρου 108 του Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία μπορεί να κηρυχθεί αλληλεγγύως υπεύθυνος για την πληρωμή διοικητικών προστίμων, λόγω λαθρεμπορίας, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής προϊόντων τα οποία διακινήθηκαν από τη φορολογική αποθήκη του υπό καθεστώς αναστολής επιβολής των αναλογούντων φόρων και τα οποία εξήλθαν αντικανονικώς από το εν λόγω καθεστώς, συνεπεία λαθρεμπορικής παράβασης, ανεξαρτήτως του εάν αυτός είχε, κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης, την κυριότητα των εμπορευμάτων, βάσει των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου, και, περαιτέρω, ανεξαρτήτως του εάν οι δράστες της παράβασης, που ενεπλάκησαν στη διακίνηση αυτή, είχαν συνάψει ορισμένη συμβατική σχέση με τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, από την οποία να προκύπτει ότι δρούσαν ως εντολοδόχοι του;».

Νέος νόμος για τα εμπορικά σήματα (ν. 4679/2020 ΦΕΚ Α΄71/20.03.2020)

Νέος νόμος για τα εμπορικά σήματα (ν. 4679/2020 ΦΕΚ Α΄71/20.03.2020)

Με τον ν. 4679/2020 επιδιώκεται αφενός η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/2436 για τα εμπορικά σήματα και αφετέρου η προσέγγιση του εθνικού σήματος στο σύστημα του σήματος της Ε.Ε. που ρυθμίζεται από τον Κανονισμό 2017/1001. Βασικές καινοτομίες του νέου νομοθετήματος είναι η καθιέρωση ένστασης απόδειξης χρήσης σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες, η μεταφορά της δικαιοδοσίας για την ακύρωση του σήματος ή την έκπτωση από αυτό στα πολιτικά δικαστήρια, η πρόβλεψη ότι η Διεύθυνση Σημάτων δεν απορρίπτει πλέον με δική της πρωτοβουλία αίτηση σήματος για λόγους που σχετίζονται με τα σχετικά απαράδεκτα, η πρόβλεψη για ειδική και συγκεκριμένη περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών για τις οποίες προστατεύεται το σήμα, αλλά και η δυνατότητα κατοχύρωσης νέων «μη παραδοσιακών» μορφών σημάτων, εγκαταλείποντας την προϋπόθεση της «γραφικής παράστασης. Πιο συγκεκριμένα:

Διακοπή πρόσβασης στις ιστοσελίδες

Διακοπή πρόσβασης στις ιστοσελίδες "The Pirate Bay" και σε ακόμη 37 ιστοσελίδες αναπαραγωγής κινηματογραφικών ταινιών

Με την υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση της Επιτροπής για την Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάσσεται για τρία (3) έτη η διακοπή της πρόσβασης στις ιστοσελίδες «The Pirate Bay», «Gamatotv» «tenies-online» «greeksubtitles», καθώς και σε ακόμη 34 ιστοσελίδες αναπαραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και άλλων οπτικοακουστικών έργων, λόγω των προσβολών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιείτο μέσω αυτών.


Διαβάστε το πλήρες κείμενο της υπ' αριθμ. 3/2018 απόφασης

Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 99/2018 για τη «Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα»

Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 99/2018 για τη «Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα»

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 για τη «Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».

Στο Π.Δ. 99/2018 καθορίζονται με σαφήνεια τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των ειδικοτήτων των Διπλωματούχων Μηχανικών, βάσει των επαγγελματικών περιγραμμάτων, των γνωστικών αντικειμένων και του προγράμματος σπουδών της κάθε ειδικότητας, τις διεθνείς πρακτικές και τις απόψεις των Διεθνών Οργανισμών. Επίσης, αναγνωρίζονται και νέες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών (όπως Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Χωροταξίας Πολεοδομίας και Ανάπτυξης).

Διαβάστε ολόκληρο το Π.Δ. 99/2018

 

	1141/2016 ΠολΠρΑθ: ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ / ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 1141/2016 ΠολΠρΑθ: ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ / ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α. Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο έκρινε ότι η εναγόμενη εταιρία παραβίασε το άρθρο 1 του ν. 146/1914 «Περί αθέμιτου ανταγωνισμού». Κι αυτό, διότι χωρίς εύλογη δαπάνη επωφελήθηκε, διαψεύδοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε αναπτυχθεί και καλλιεργώντας την πεποίθηση για το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας, το αποτέλεσμα της ερευνητικής προσπάθειας της ενάγουσας, το οποίο της αποκαλύφθηκε κατά τις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις. Έπραξε δε κάτι τέτοιο, προκειμένου να παρασκευάσει παρόμοια προϊόντα, έτσι ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστικό προβάδισμα εκμεταλλευόμενη την πρωτοτυπία των προϊόντων της ενάγουσας, την έλλειψη αναγνωρισιμότητας της τελευταίας και την ταχύτητα που προσέδιδε στην εναγόμενη η μέχρι τότε κυρίαρχη παρουσία της στην αγορά.

	ΕφΑθ 1078/2017: Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΥΤΕ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

 ΕφΑθ 1078/2017: Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΥΤΕ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, κρίθηκε ότι η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής με βάση τις αξιώσεις του δικαίου των ευρεσιτεχνιών δεν παραβιάζει τη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού ούτε συνιστά αδικοπραξία, όταν σκοπός τους είναι η προστασία του προϊόντος του πνευματικού μόχθου και της έρευνας του ενάγοντος/αιτούντος και όταν τα δικόγραφα περιέχουν το αναγκαίο περιεχόμενο για να στηριχθούν οι νόμιμες αξιώσεις του ενάγοντος/αιτούντος.

	ΜονΠρΑθ 6781/2018 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΑΠΟ ΑΠΛΟ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

 ΜονΠρΑθ 6781/2018 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΑΠΟ ΑΠΛΟ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, κρίθηκε ότι για την ύπαρξη αλληλόχρεου λογαριασμού χρειάζεται να υπάρχει, τουλάχιστον, η δυνατότητα να προκύψουν από τις μεταξύ των μερών συναλλαγές εκατέρωθεν απαιτήσεις και οφειλές, αδιάφορα αν, κατά τη διάρκεια του λογαριασμού, έλαβαν χώρα, πράγματι, εκατέρωθεν αποστολές (αμοιβαίος αλληλόχρεος λογαριασμός) ή αν το ένα μόνο από τα μέρη προέβη σε αποστολές (απλός ή ετεροσκελώς αλληλόχρεος λογαριασμός), με τρόπο ώστε να μην είναι από πριν γνωστό ποιος από τους συμβαλλόμενους, κατά την τελική εκκαθάριση των δοσοληψιών του, θα είναι οφειλέτης ή πιστωτής του άλλου.

	2415/2018 ΔιοικΕφΑθηνών: ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ / ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ / ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 2415/2018 ΔιοικΕφΑθηνών: ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ / ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ / ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Στην υπόθεση αυτήν, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, κρίθηκε ότι η παράλληλη συμπεριφορά των εταιριών παραγωγής και εμπορίας καπνού να αναδιαρθρώσουν τα δίκτυα διανομής τους στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα, η οποία συμπίπτει ως προς το χρόνο και τους επιλεγμένους διανομείς, δεν συνιστά αντίθετη στον νόμο του ελεύθερου ανταγωνισμού εναρμονισμένη πρακτική, καθώς μπορεί να εξηγηθεί απολύτως με βάση τους κανόνες περί εύλογης αιτίας.

	15/2018 ΠολΠρΚοζάνης: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ / ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 15/2018 ΠολΠρΚοζάνης: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ / ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο έκρινε ότι η παραβίαση της νομοθετικής υποχρέωσης μελών αναγκαστικού γεωργικού συνεταιρισμού να παραδίδουν στον συνεταιρισμό το σύνολο της παραγωγής τους και η διάθεση της παραγωγής σε τρίτους, δεν συνιστούν, άνευ ετέρου, παράνομη συμπεριφορά και των τρίτων που συναλλάσσονται με τα μέλη του συνεταιρισμού, ούτε καταδεικνύουν συμπεριφορά των τρίτων τέτοια, που να αντίκειται στα χρηστά ήθη. Επίσης, κρίθηκε ότι ο δικαιούχος συλλογικού σήματος που αποτελείται από γεωγραφικές ενδείξεις δεν μπορεί να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση των γεωγραφικών αυτών ενδείξεων, παρά μόνο αν η χρήση αυτή γίνεται αντίθετα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

H απόφαση βρίσκεται δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ν. 4548/2018)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ν. 4548/2018)

Με τον ν. 4548/2018 (Φ.Ε.Κ. 104/13.06.2018) αναμορφώθηκε το δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών, σχεδόν μετά εκατονταετίας από την εισαγωγή «κωδικοποιημένου» νόμου 2190/1920. Οι νέες ρυθμίσεις αποβλέπουν σε μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας, αξιοποιούν την τεχνολογία, βελτιώνουν τη θέση των μετόχων, απλοποιούν την εταιρική «καθημερινότητα», με αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους, και εισάγουν καινοτομίες που κρίθηκαν ότι μπορούν να ενδιαφέρουν τον επιχειρηματικό κόσμο. Mερικές από τις αξιοσημείωτες τροποποιήσεις, που επέρχονται με τον ν. 4548/2018 είναι οι εξής:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ 4529/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 56/23.02.2018) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ 4529/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 56/23.02.2018) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τον νόμο 4529/2018 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/104/ΕΕ, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Οι βασικότερες προβλέψεις του νόμου είναι οι εξής:


(α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει υποστεί ζημία λόγω παράβασης του δικαίου του ανταγωνισμού (άρθρ. 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ και άρθρ. 1 κα ι 2 του ν. 3959/2011), δικαιούται πλήρη αποζημίωση, η οποία περιλαμβάνει τη θετική και αποθετική του ζημία, καθώς και τόκους από την πρόκληση της ζημίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο Ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 5/17.01.2018), ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ, ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο Ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 5/17.01.2018), ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ, ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Με τον ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε χτες, επήλθαν πολλές τροποποιήσεις σε βασικά νομοθετήματα του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, καθώς και στον ΚΠολΔ. Πρωτίστως, αναδιαρθρώθηκε ο θεσμός της Διαμεσολάβησης, με βασική καινοτομία την υποχρεωτική υπαγωγή σε αυτόν ορισμένων αστικών και εμπορικών διαφορών. Επίσης, βασικές τροποποιήσεις επήλθαν στον ν. 2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτή, στον ν. 1733/1987 για τις Εφευρέσεις και στον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007). Ακόμη, πολλές είναι οι αλλαγές σε βασικά άρθρα του ΚΠολΔ, ιδίως αναφορικά με τη διαδικασία της Αναγκαστικής Εκτέλεσης.

Παρουσιάζουμε παρακάτω συνοπτικά τις βασικότερες προβλέψεις του ν. 4512/2018:

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αλλαγή ταυτότητας φύλου. Τι προβλέπει.

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αλλαγή ταυτότητας φύλου. Τι προβλέπει.

​Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία στη Βουλή για το νομοσχέδιο που προβλέπει την αλλαγή ταυτότητας φύλου, το οποίο έγινε δεκτό επί της αρχής με 148 "ΝΑΙ".
Αναμφισβήτητα, η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατοχύρωση των διεμφυλικών πολιτών και βασικό όπλο απέναντι στις διακρίσεις και την βία που υφίστανται στην καθημερινότητά τους.
Ειδικότερα, με το επίμαχο νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα με δικαστική απόφαση ένα άτομο να αλλάξει το φύλο του, χωρίς να υποβληθεί, όπως γινόταν ως σήμερα, σε χειρουργική επέμβαση ή ψυχιατρική θεραπεία.

logo enErmou 10 (2nd floor), 546 25 Thessaloniki
  +30 2310 501325, +30 2310 501342
Fax: +30 2310 512998

This website allows the use of cookies, so that we can understand the way you use it and make it more functional.
By using our website you accept the use of cookies as described in our Cookies Policy.