ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προδικαστική παραπομπή – Φορολογία – Γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων καταναλώσεως – Οδηγία 92/12/ΕΟΚ – Βιομηχανοποιημένα καπνά που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου καταναλώσεως – Ευθύνη του εγκεκριμένου αποθηκευτή

Προδικαστική παραπομπή – Φορολογία – Γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων καταναλώσεως – Οδηγία 92/12/ΕΟΚ – Βιομηχανοποιημένα καπνά που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου καταναλώσεως – Ευθύνη του εγκεκριμένου αποθηκευτή

Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) της 02ης.06.2016, στην υπόθεση C-81/15, την οποία χειρίστηκε το γραφείο μας, αποφαίνεται επί ενός ιδιαίτερα σημαντικού ζητήματος που άπτεται του ενωσιακού δικαίου. Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση, το ΔΕΕ απάντησε στο προδικαστικό ερώτημα που του είχε υποβληθεί με την με αρ. 144/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), εν όψει των αμφιβολιών που προέκυψαν ως προς την ερμηνεία της Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΕ 1992, L 76, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 92/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ 1992, L 390, σ. 124).

Το προδικαστικό ερώτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ ελληνικής βιομηχανίας και του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με πράξη με την οποία κηρύχθηκε αλληλεγγύως υπόχρεη, ως εγκεκριμένος αποθηκευτής, για την καταβολή πολλαπλών τελών και πρόσθετου τέλους φορολογίας, συνεπεία λαθρεμπορικής παραβάσεως από τα πρόσωπα που εκτέλεσαν την διακίνηση των εμπορευμάτων της. Ειδικότερα, το ΣτΕ υπέβαλε στο ΔΕΕ το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα: «Η Οδηγία 92/12/ΕΟΚ, ερμηνευόμενη ενόψει των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης, ιδίως δε των αρχών της αποτελεσματικότητας αυτού, της ασφάλειας δικαίου και της αναλογικότητας, έχει την έννοια ότι απαγορεύει την εφαρμογή, σε υπόθεση όπως η παρούσα, νομοθετικής διάταξης κράτους μέλους, όπως είναι εκείνη του άρθρου 108 του Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία μπορεί να κηρυχθεί αλληλεγγύως υπεύθυνος για την πληρωμή διοικητικών προστίμων, λόγω λαθρεμπορίας, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής προϊόντων τα οποία διακινήθηκαν από τη φορολογική αποθήκη του υπό καθεστώς αναστολής επιβολής των αναλογούντων φόρων και τα οποία εξήλθαν αντικανονικώς από το εν λόγω καθεστώς, συνεπεία λαθρεμπορικής παράβασης, ανεξαρτήτως του εάν αυτός είχε, κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης, την κυριότητα των εμπορευμάτων, βάσει των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου, και, περαιτέρω, ανεξαρτήτως του εάν οι δράστες της παράβασης, που ενεπλάκησαν στη διακίνηση αυτή, είχαν συνάψει ορισμένη συμβατική σχέση με τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, από την οποία να προκύπτει ότι δρούσαν ως εντολοδόχοι του;».

Στο προδικαστικό ερώτημα, το ΔΕΕ απάντησε ότι η Οδηγία 92/12, ερμηνευόμενη υπό το πρίσμα των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης, ιδίως δε των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της αναλογικότητας, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική κανονιστική ρύθμιση - όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη που επιτρέπει να κηρύσσεται αλληλεγγύως υπεύθυνος για την πληρωμή των ποσών των χρηματικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω παραβάσεως κατά τη διακίνηση εμπορευμάτων υπό καθεστώς αναστολής επιβολής των ειδικών φόρων καταναλώσεως ο κύριος των προϊόντων αυτών, όταν έχει συμβατική σχέση με τους δράστες της παραβάσεως η οποία τους καθιστά εντολοδόχους του - δυνάμει της οποίας ο εγκεκριμένος αποθηκευτής κηρύσσεται αλληλεγγύως υπεύθυνος για την πληρωμή των εν λόγω ποσών, χωρίς να μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη αυτή αποδεικνύοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις ενέργειες των δραστών της παραβάσεως, ακόμη και αν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ο αποθηκευτής αυτός, κατά τον χρόνο διαπράξεως της παραβάσεως, δεν είχε ούτε την κυριότητα των εμπορευμάτων ούτε συμβατική σχέση με τους δράστες της παραβάσεως αυτής, η οποία να τους καθιστά εντολοδόχους του.

Κατόπιν της ως άνω απόφασης - σταθμό του ΔΕΕ, η υπόθεση εισήχθη εκ νέου προς συζήτηση στο ΣτΕ, το οποίο, με την με αρ. 2330/2016 απόφασή του, αναίρεσε την με αρ. 1784/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, στο οποίο και παρέπεμψε την υπόθεση για νέα εκδίκαση. Το τελευταίο, με την με αρ. Α506/2018 απόφασή του, απέρριψε την έφεση του Ελληνικού Δημοσίου, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προυποθέσεις για την κήρυξη της προσφεύγουσας ως αλληλεγγύως συνυπεύθυνης αστικώς, κατά το άρθρο 108 του Τελωνειακού Κώδικα.

Η απόφαση είναι δημοσιευμένη στην ΤΝΠ Νόμος (C-81/15), στην ιστοσελίδα EUR-Lex και στην CURIA .

 

Περισσότερα...

Νέος νόμος για τα εμπορικά σήματα (ν. 4679/2020 ΦΕΚ Α΄71/20.03.2020)

Νέος νόμος για τα εμπορικά σήματα (ν. 4679/2020 ΦΕΚ Α΄71/20.03.2020)

Με τον ν. 4679/2020 επιδιώκεται αφενός η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/2436 για τα εμπορικά σήματα και αφετέρου η προσέγγιση του εθνικού σήματος στο σύστημα του σήματος της Ε.Ε. που ρυθμίζεται από τον Κανονισμό 2017/1001. Βασικές καινοτομίες του νέου νομοθετήματος είναι η καθιέρωση ένστασης απόδειξης χρήσης σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες, η μεταφορά της δικαιοδοσίας για την ακύρωση του σήματος ή την έκπτωση από αυτό στα πολιτικά δικαστήρια, η πρόβλεψη ότι η Διεύθυνση Σημάτων δεν απορρίπτει πλέον με δική της πρωτοβουλία αίτηση σήματος για λόγους που σχετίζονται με τα σχετικά απαράδεκτα, η πρόβλεψη για ειδική και συγκεκριμένη περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών για τις οποίες προστατεύεται το σήμα, αλλά και η δυνατότητα κατοχύρωσης νέων «μη παραδοσιακών» μορφών σημάτων, εγκαταλείποντας την προϋπόθεση της «γραφικής παράστασης. Πιο συγκεκριμένα:


• Καταργείται η προϋπόθεση της «γραφικής παράστασης» ως στοιχείου της έννοιας του σήματος, με αποτέλεσμα να δίνεται για κατοχύρωση νέων, «μη παραδοσιακών», μορφών σημάτων (λ.χ. σήματα θέσης, μοτίβου, κίνησης, ηχητικά, οπτικοακουστικά, ολογραφικά σήματα), εφόσον, βεβαίως, έχουν διακριτική ικανότητα.


• Πλέον, οι λόγοι για τους οποίους η Διεύθυνση Σημάτων απορρίπτει μια δήλωση σήματος είναι μόνο οι λόγοι που ανάγονται στα απόλυτα απαράδεκτα. Εάν κατά τον έλεγχο εντοπιστεί κάποιο όμοιο ή παρόμοιο προγενέστερο σήμα, η νεότερη δήλωση σήματος δεν απορρίπτεται, αλλά ενημερώνεται ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος, για να ασκήσει ανακοπή.

• Στους σχετικούς λόγους απαραδέκτου προστέθηκε η ύπαρξη προγενέστερης ΠΓΕ ή ΠΟΠ, γεγονότα που παρέμειναν ωστόσο και ως απόλυτος λόγος απαραδέκτου. Η συνύπαρξη των δύο απαραδέκτων έχει ως αποτέλεσμα αφενός να μπορεί η Διεύθυνση Σημάτων να εμποδίζει την καταχώριση σημάτων που προσκρούουν σε ΠΓΕ ή ΠΟΠ αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα στους ίδιους τους φορείς που διαχειρίζονται τις ενδείξεις αυτές να ασκούν ένδικα βοηθήματα για την προστασία τους.

• Προστέθηκε στους λόγους σχετικού απαραδέκτου η κατάθεση από πληρεξούσιο ή αντιπρόσωπο στο όνομά του σημείου, στο οποίο υπήρχε δικαίωμα του αντιπροσωπευόμενου, χωρίς την άδεια του τελευταίου. Η έννοια του αντιπροσώπου ερμηνεύεται με ευρύτητα, ώστε να περιλαμβάνει και τον εμπορικό διανομέα και κάθε άλλη συναφή περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, παρέχεται στον αντιπροσωπευόμενο η δυνατότητα να ζητήσει την απαγόρευση της χρήσης του σήματος, ή την ακύρωσή του, ή τη μεταβίβαση του σήματος σε αυτόν.

• Για την αποτελεσματικότερη αποτροπή προσβολών του σήματος, ο δικαιούχος του έχει δικαίωμα να απαγορεύσει ορισμένες προπαρασκευαστικές πράξεις που οδηγούν σε προσβολή και οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 8 του ν. 4679/2020.

• Η λεξικογράφηση ενδείξεων που αποτελούν καταχωρημένα σήματα επιβάλλεται να συνοδεύεται από ρητή μνεία ότι πρόκειται για καταχωρημένο σήμα και όχι για κοινό λεξιλογικό όρο.

• Προβλέπονται νέες προδιαγραφές για την περιγραφή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που προορίζεται να διακρίνει το σήμα. Εφεξής, η περιγραφή τους πρέπει να είναι ειδική και συγκεκριμένη. Δεν είναι πλέον ενδεδειγμένος τρόπος περιγραφής η χρήση αυτούσιας της επικεφαλίδας της οικείας κλάσης της Διεθνούς Σύμβασης της Νίκαιας, καθώς στην περίπτωση αυτή θα εννοούνται μόνα εκείνα τα προϊόντα ή υπηρεσίες που εμπίπτουν στο κυριολεκτικό νόημα της επικεφαλίδας. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, ακόμα και τα σήματα που κατατέθηκαν πριν την ισχύ του νόμου και περιλαμβάνουν ολόκληρη την επικεφαλίδα μιας κλάσης καταλαμβάνονται από τη νέα ρύθμιση. Διαφορετικά, θα εισαγόταν αδικαιολόγητη διάκριση ανάμεσα στα νέα και τα παλιά σήματα.

• Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι μπορούν πλέον να παρίστανται ενώπιον της Δ.Ε.Σ. και με δήλωση, που κατατίθεται στον αρμόδιο γραμματέα το αργότερο την παραμονή της συζήτησης της υπόθεσης.

• Παρέχεται η δυνατότητα για προαιρετική και οικειοθελή διαμεσολάβηση σε υποθέσεις ενώπιον της Δ.Ε.Σ. μεταξύ ιδιωτών, όπως ισχύει και για τις διαδικασίες ενώπιον του EUIPO.

• Όσον αφορά στην αστική προστασία του σήματος, το ανώτατο ποσό της χρηματικής ποινής για έμμεση εκτέλεση αναπροσαρμόστηκε στο ποσό των 100.000 €. Η αξίωση αποζημίωσης προϋποθέτει δόλο και βαρειά, όχι όμως ελαφριά αμέλεια. Επίσης, προβλέπεται ότι τις αστικές αξιώσεις τις έχει ο δικαιούχος και κατά του «ενδιαμέσου», δηλαδή κατά προσώπου που δεν χρησιμοποιεί ο ίδιος στις συναλλαγές του τα σήματα τρίτων, αλλά επιτρέπει στους πελάτες των υπηρεσιών του να χρησιμοποιούν σημεία πανομοιότυπα ή παρόμοια με καταχωρημένα σήματα τρίτων στο πλαίσιο της δικής τους εμπορικής επικοινωνίας.

• Περαιτέρω, στο πλαίσιο της αστικής προστασίας του σήματος, σημαντικότατη καινοτομία είναι η δυνατότητα του εναγομένου να ασκήσει ανταγωγή για την έκπτωση από το δικαίωμα στο σήμα ή για την ακυρότητά του. Παλαιότερα, αρκούσε η απλή και τυπική καταχώριση του σήματος για να περιβάλει το καταχωρημένο σήμα με ένα νομικό καθεστώς ασφάλειας και βεβαιότητας που δεν επέτρεπε την αμφισβήτηση του κύρους του σήματος στα πολιτικά δικαστήρια και επέτρεπε την αμφισβήτηση αυτή μόνο μέσα από τη διαδικασία της υποβολής αίτησης για ακυρότητα ή έκπτωση. Πλέον, η δικαιοδοσία για τη διαγραφή του σήματος, λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας, μεταφέρεται από τα διοικητικά δικαστήρια στα πολιτικά. Η μεταφορά αυτή δεν αφορά μόνο τη δυνατότητα άσκησης ανταγωγής στο πλαίσιο αγωγής για την προσβολή του σήματος, αλλά και ανακοπής του άρθρου 583 ΚΠολΔ ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, εφόσον όμως τηρηθεί η προδικασία της προηγούμενης υποβολής αιτήματος για την έκπτωση στη Δ.Ε.Σ.. Παράλληλα, σε περιπτώσεις εκκρεμούς αγωγής για προσβολή του σήματος, με παράλληλη μέριμνα για την αποφυγή έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων για το ζήτημα αυτό από τα πολιτικά δικαστήρια και από τη Δ.Ε.Σ..

• Εισάγεται η ένσταση απόδειξης της χρήσης του σήματος, εκτός από τη διαδικασία της ανακοπής κατά της καταχώρισης μεταγενέστερης δήλωσης και στην αίτηση ακυρότητας σήματος, καθώς και στις αγωγές στα πολιτικά δικαστήρια για την αστική προστασία του σήματος. Συνεπώς, κάθε φορά που ο σηματούχος ασκεί, με βάση το σήμα, ανακοπή κατά της καταχώρισης μεταγενέστερης δήλωσης σήματος ή αίτηση ακυρότητας σήματος ή αγωγές στα πολιτικά δικαστήρια για την αστική προστασία του σήματος, ο καθού η ανακοπή, η αίτηση ή ο εναγόμενος αντίστοιχα, μπορεί, κατ’ ένσταση, να ζητήσει από τον αντίδικό του να αποδείξει ότι χρησιμοποιεί το σήμα και για ποια προϊόντα ή υπηρεσίες το χρησιμοποιεί.

Όσον αφορά στην ομαλή ένταξη της ένστασης απόδειξης χρήσης στο σύστημα της πολιτικής δίκης χρειάστηκε να θεσπιστούν μικρές αποκλίσεις από τη ρύθμιση του ΚΠολΔ για τη διαδικασία συζήτησης της αγωγής. Έτσι, η ένσταση απόδειξης χρήσης υποβάλλεται από τον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τότε που του κοινοποιείται η αγωγή. Δεν ασκείται με δικόγραφο, αλλά απλώς «υποβάλλεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η αγωγή».

• Υιοθετήθηκαν διατάξεις για την προστασία των λεγόμενων «ενδιάμεσων δικαιωμάτων» (intervening rights). Ειδικότερα, όταν προγενέστερο καταχωρημένο σήμα στρέφεται κατά μεταγενέστερου καταχωρημένου σήματος, ενδέχεται, μετά την κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος, να μεσολάβησαν τα εξής: (α) το προγενέστερο σήμα να απέκτησε φήμη, ή (β) το προγενέστερο σήμα να απέκτησε εντονότερο επίκτητο διακριτικό χαρακτήρα, εξαιτίας του οποίου θεμελιώνεται κίνδυνος συγχύσεως, ή (γ) το προγενέστερο σήμα να απέκτησε επίκτητο διακριτικό χαρακτήρα που αρχικά δεν είχε κατά την κατάθεσή του. Έτσι, προβλέπεται ότι οι δικαιούχοι προγενέστερων σημάτων δεν θα πρέπει να δικαιούνται να πετύχουν την απόρριψη ή την ακυρότητα, ούτε να αντιταχθούν στη χρήση ενός μεταγενέστερου σήματος εάν το μεταγενέστερο σήμα αποκτήθηκε σε χρόνο που το προγενέστερο σήμα ήταν δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο ή ο δικαιούχος αυτού να εκπέσει των δικαιωμάτων του, για παράδειγμα επειδή το σήμα δεν είχε ακόμη αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα μέσω της χρήσης, ή εάν το προγενέστερο σήμα δεν μπορούσε να προβληθεί έναντι του μεταγενέστερου διότι δεν συνέτρεχαν οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

• Ρυθμίζεται το ειδικό ζήτημα έκπτωσης ή ακυρότητας σήματος το οποίο αποτελεί τη βάση για αρχαιότητα σήματος της ΕΕ. Έτσι, ακόμα και αν ένα εθνικό σήμα δεν υφίσταται πλέον, π.χ. γιατί έχει λήξει (δεν έχει ανανεωθεί), ή γιατί έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτό, μπορεί να ζητηθεί η ακυρότητα ή η έκπτωση του εν λόγω εθνικού σήματος, αν το σήμα αυτό στηρίζει αρχαιότητα σήματος της ΕΕ.

• Εισάγεται ο νέος θεσμός των «σημάτων πιστοποίησης», τα οποία καλούνται και «σήματα εγγύησης» της ποιότητας. Τα σήματα αυτά δεν επιτελούν λειτουργία προέλευσης, αλλά λειτουργία εγγύησης της ποιότητας. Στα σήματα πιστοποίησης το ζητούμενο είναι αν το προϊόν που φέρει το σήμα πιστοποίησης έχει τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο φορέας του σήματος πιστοποίησης.

Για περισσότερα βλ. το κείμενο του ν. 4679/2020 και την αιτιολογική του έκθεση.

Περισσότερα...

Διακοπή πρόσβασης στις ιστοσελίδες

Διακοπή πρόσβασης στις ιστοσελίδες "The Pirate Bay" και σε ακόμη 37 ιστοσελίδες αναπαραγωγής κινηματογραφικών ταινιών

Με την υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση της Επιτροπής για την Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάσσεται για τρία (3) έτη η διακοπή της πρόσβασης στις ιστοσελίδες «The Pirate Bay», «Gamatotv» «tenies-online» «greeksubtitles», καθώς και σε ακόμη 34 ιστοσελίδες αναπαραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και άλλων οπτικοακουστικών έργων, λόγω των προσβολών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιείτο μέσω αυτών.


Διαβάστε το πλήρες κείμενο της υπ' αριθμ. 3/2018 απόφασης

Περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 99/2018 για τη «Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα»

Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 99/2018 για τη «Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα»

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 για τη «Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».

Στο Π.Δ. 99/2018 καθορίζονται με σαφήνεια τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των ειδικοτήτων των Διπλωματούχων Μηχανικών, βάσει των επαγγελματικών περιγραμμάτων, των γνωστικών αντικειμένων και του προγράμματος σπουδών της κάθε ειδικότητας, τις διεθνείς πρακτικές και τις απόψεις των Διεθνών Οργανισμών. Επίσης, αναγνωρίζονται και νέες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών (όπως Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Χωροταξίας Πολεοδομίας και Ανάπτυξης).

Διαβάστε ολόκληρο το Π.Δ. 99/2018

 

Περισσότερα...

	1141/2016 ΠολΠρΑθ: ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ / ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 1141/2016 ΠολΠρΑθ: ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ / ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α. Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο έκρινε ότι η εναγόμενη εταιρία παραβίασε το άρθρο 1 του ν. 146/1914 «Περί αθέμιτου ανταγωνισμού». Κι αυτό, διότι χωρίς εύλογη δαπάνη επωφελήθηκε, διαψεύδοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε αναπτυχθεί και καλλιεργώντας την πεποίθηση για το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας, το αποτέλεσμα της ερευνητικής προσπάθειας της ενάγουσας, το οποίο της αποκαλύφθηκε κατά τις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις. Έπραξε δε κάτι τέτοιο, προκειμένου να παρασκευάσει παρόμοια προϊόντα, έτσι ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστικό προβάδισμα εκμεταλλευόμενη την πρωτοτυπία των προϊόντων της ενάγουσας, την έλλειψη αναγνωρισιμότητας της τελευταίας και την ταχύτητα που προσέδιδε στην εναγόμενη η μέχρι τότε κυρίαρχη παρουσία της στην αγορά.

Περισσότερα...

	ΕφΑθ 1078/2017: Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΥΤΕ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

 ΕφΑθ 1078/2017: Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΥΤΕ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, κρίθηκε ότι η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής με βάση τις αξιώσεις του δικαίου των ευρεσιτεχνιών δεν παραβιάζει τη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού ούτε συνιστά αδικοπραξία, όταν σκοπός τους είναι η προστασία του προϊόντος του πνευματικού μόχθου και της έρευνας του ενάγοντος/αιτούντος και όταν τα δικόγραφα περιέχουν το αναγκαίο περιεχόμενο για να στηριχθούν οι νόμιμες αξιώσεις του ενάγοντος/αιτούντος.

Περισσότερα...

	ΜονΠρΑθ 6781/2018 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΑΠΟ ΑΠΛΟ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

 ΜονΠρΑθ 6781/2018 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΑΠΟ ΑΠΛΟ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, κρίθηκε ότι για την ύπαρξη αλληλόχρεου λογαριασμού χρειάζεται να υπάρχει, τουλάχιστον, η δυνατότητα να προκύψουν από τις μεταξύ των μερών συναλλαγές εκατέρωθεν απαιτήσεις και οφειλές, αδιάφορα αν, κατά τη διάρκεια του λογαριασμού, έλαβαν χώρα, πράγματι, εκατέρωθεν αποστολές (αμοιβαίος αλληλόχρεος λογαριασμός) ή αν το ένα μόνο από τα μέρη προέβη σε αποστολές (απλός ή ετεροσκελώς αλληλόχρεος λογαριασμός), με τρόπο ώστε να μην είναι από πριν γνωστό ποιος από τους συμβαλλόμενους, κατά την τελική εκκαθάριση των δοσοληψιών του, θα είναι οφειλέτης ή πιστωτής του άλλου.

Περισσότερα...

	2415/2018 ΔιοικΕφΑθηνών: ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ / ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ / ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 2415/2018 ΔιοικΕφΑθηνών: ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ / ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ / ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Στην υπόθεση αυτήν, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, κρίθηκε ότι η παράλληλη συμπεριφορά των εταιριών παραγωγής και εμπορίας καπνού να αναδιαρθρώσουν τα δίκτυα διανομής τους στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα, η οποία συμπίπτει ως προς το χρόνο και τους επιλεγμένους διανομείς, δεν συνιστά αντίθετη στον νόμο του ελεύθερου ανταγωνισμού εναρμονισμένη πρακτική, καθώς μπορεί να εξηγηθεί απολύτως με βάση τους κανόνες περί εύλογης αιτίας.

Περισσότερα...

	15/2018 ΠολΠρΚοζάνης: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ / ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 15/2018 ΠολΠρΚοζάνης: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ / ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο έκρινε ότι η παραβίαση της νομοθετικής υποχρέωσης μελών αναγκαστικού γεωργικού συνεταιρισμού να παραδίδουν στον συνεταιρισμό το σύνολο της παραγωγής τους και η διάθεση της παραγωγής σε τρίτους, δεν συνιστούν, άνευ ετέρου, παράνομη συμπεριφορά και των τρίτων που συναλλάσσονται με τα μέλη του συνεταιρισμού, ούτε καταδεικνύουν συμπεριφορά των τρίτων τέτοια, που να αντίκειται στα χρηστά ήθη. Επίσης, κρίθηκε ότι ο δικαιούχος συλλογικού σήματος που αποτελείται από γεωγραφικές ενδείξεις δεν μπορεί να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση των γεωγραφικών αυτών ενδείξεων, παρά μόνο αν η χρήση αυτή γίνεται αντίθετα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

H απόφαση βρίσκεται δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ.

Περισσότερα...

ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ν. 4548/2018)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ν. 4548/2018)

Με τον ν. 4548/2018 (Φ.Ε.Κ. 104/13.06.2018) αναμορφώθηκε το δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών, σχεδόν μετά εκατονταετίας από την εισαγωγή «κωδικοποιημένου» νόμου 2190/1920. Οι νέες ρυθμίσεις αποβλέπουν σε μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας, αξιοποιούν την τεχνολογία, βελτιώνουν τη θέση των μετόχων, απλοποιούν την εταιρική «καθημερινότητα», με αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους, και εισάγουν καινοτομίες που κρίθηκαν ότι μπορούν να ενδιαφέρουν τον επιχειρηματικό κόσμο. Mερικές από τις αξιοσημείωτες τροποποιήσεις, που επέρχονται με τον ν. 4548/2018 είναι οι εξής:

Περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ 4529/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 56/23.02.2018) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ 4529/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 56/23.02.2018) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τον νόμο 4529/2018 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/104/ΕΕ, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Οι βασικότερες προβλέψεις του νόμου είναι οι εξής:


(α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει υποστεί ζημία λόγω παράβασης του δικαίου του ανταγωνισμού (άρθρ. 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ και άρθρ. 1 κα ι 2 του ν. 3959/2011), δικαιούται πλήρη αποζημίωση, η οποία περιλαμβάνει τη θετική και αποθετική του ζημία, καθώς και τόκους από την πρόκληση της ζημίας.

Περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο Ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 5/17.01.2018), ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ, ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο Ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 5/17.01.2018), ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ, ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Με τον ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε χτες, επήλθαν πολλές τροποποιήσεις σε βασικά νομοθετήματα του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, καθώς και στον ΚΠολΔ. Πρωτίστως, αναδιαρθρώθηκε ο θεσμός της Διαμεσολάβησης, με βασική καινοτομία την υποχρεωτική υπαγωγή σε αυτόν ορισμένων αστικών και εμπορικών διαφορών. Επίσης, βασικές τροποποιήσεις επήλθαν στον ν. 2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτή, στον ν. 1733/1987 για τις Εφευρέσεις και στον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007). Ακόμη, πολλές είναι οι αλλαγές σε βασικά άρθρα του ΚΠολΔ, ιδίως αναφορικά με τη διαδικασία της Αναγκαστικής Εκτέλεσης.

Παρουσιάζουμε παρακάτω συνοπτικά τις βασικότερες προβλέψεις του ν. 4512/2018:

Περισσότερα...

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αλλαγή ταυτότητας φύλου. Τι προβλέπει.

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αλλαγή ταυτότητας φύλου. Τι προβλέπει.

​Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία στη Βουλή για το νομοσχέδιο που προβλέπει την αλλαγή ταυτότητας φύλου, το οποίο έγινε δεκτό επί της αρχής με 148 "ΝΑΙ".
Αναμφισβήτητα, η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατοχύρωση των διεμφυλικών πολιτών και βασικό όπλο απέναντι στις διακρίσεις και την βία που υφίστανται στην καθημερινότητά τους.
Ειδικότερα, με το επίμαχο νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα με δικαστική απόφαση ένα άτομο να αλλάξει το φύλο του, χωρίς να υποβληθεί, όπως γινόταν ως σήμερα, σε χειρουργική επέμβαση ή ψυχιατρική θεραπεία.

Περισσότερα...

Η νέα διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Η νέα διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Με τον Ν. 4469/2017 εισήχθη για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο µία οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική ρύθµιση των βεβαιωμένων πριν τις 31.12.16 χρεών επιχειρήσεων προς κάθε πιστωτή, τράπεζες και Δηµόσιο, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 03 Αυγούστου 2017. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα θα μπορούν να ρυθμίσουν συνολικά τις προερχόμενες από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα οφειλές, καθώς και οφειλές από άλλες πηγές, εφόσον κριθεί η ρύθμισή τους απαραίτητη για την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Περισσότερα...

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από τις 02.05.2017 το σχέδιο νόμου για την ταυτότητα φύλλου, με τίτλο «Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου- Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού». Κεντρική ιδέα του σχεδίου είναι, ότι, εάν ο τρόπος με τον οποίο ένα πρόσωπο βιώνει το φύλο του δεν είναι σύμφωνος με το φύλο που του αποδόθηκε κατά τη γέννησή του (με κριτήριο τα βιολογικά χαρακτηριστικά του), μπορεί να γίνει διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου, δίχως να απαιτείται προηγούμενη χειρουργική επέμβαση ή εξέταση από ψυχίατρο.


Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κείμενο του σχεδίου νόμου:

Περισσότερα...

​Απόφαση-σταθμός: Καταδίκη της Μόσχας για την σφαγή στο Μπεσλάν

​Απόφαση-σταθμός: Καταδίκη της Μόσχας για την σφαγή στο Μπεσλάν

​Ως Σφαγή στο Μπεσλάν είναι γνωστή η δολοφονία τουλάχιστον 385 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 186 παιδιών, σε Δημοτικό σχολείο του Μπεσλάν το Σεπτέμβριο του 2004 από ομάδα τρομοκρατών. Οι τρομοκράτες κατέλαβαν το σχολείο και πήραν ομήρους περισσότερους από 1,100 ανθρώπους μεταξύ των οποίων και 777 παιδιά. Στις 3 Σεπτεμβρίου, και ενώ συνεχιζόταν η ομηρία, δυνάμεις ασφαλείας της Ρωσίας εισέβαλαν στο σχολείο χρησιμοποιώντας βαρύ οπλισμό. Το σχολείο συγκλονίστηκε από σειρά εκρήξεων και τυλίχθηκε στις φλόγες και ακολούθησε μάχη μεταξύ των απαγωγέων και των ρωσικών δυνάμεων. Η συμπλοκή είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εκατοντάδες όμηροι και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν.

Περισσότερα...

Συνολική θεώρηση του σχεδίου νόµου για τον εξωδικαστικό µηχανισµό ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων

Συνολική θεώρηση του σχεδίου νόµου για τον εξωδικαστικό µηχανισµό ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων

​Με το σχέδιο νόμου εισάγεται για πρώτη φορά µία οργανωµένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και µακροπρόθεσµη ρύθµιση των χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους προς τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.


Μέχρι σήµερα η διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα αποτελούσε το µοναδικό εργαλείο ρύθµισης χρεών των επιχειρήσεων. Η διαδικασία αυτή, παρά την πρόσφατη βελτίωσή της με τον ν. 4446/2016, δεν παύει να αφορά κυρίως µεγάλες εταιρίες µε πολυάριθµους πιστωτές και σηµαντικά χρέη. Το κόστος της παραµένει υψηλό, ενώ προϋποθέτει, πλέον, προσυνεννόηση και προηγούµενη συµφωνία µε την πλειοψηφία των δανειστών. Ο κυριότερος λόγος όµως που οι επιχειρήσεις είναι απρόθυµες να υπαχθούν στη διαδικασία αυτή είναι ο - εν πολλοίς αβάσιµος - στιγµατισµός που ακολουθεί την υποβολή αίτησης του άρθρου 99 από τα ΜΜΕ, την κοινή γνώµη και την ίδια την αγορά. Περαιτέρω, η αμέσως προηγούµενη νοµοθετική πρωτοβουλία για την εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών (ν. 4307/2014) απέτυχε στην εφαρµογή της, καθώς ως το τέλος του 2015 µόνο 53 επιχειρήσεις είχαν καταθέσει αίτηση υπαγωγής σε αυτήν, εκ των οποίων µόνο 3 είχαν συνάψει διµερή σύµβαση ρύθµισης οφειλών µε τις πιστώτριες τράπεζες. Ο κύριος λόγος αποτυχίας ήταν ότι δεν θέσπιζε καµία υποχρέωση για τα πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και ότι άφηνε εκτός του πεδίου ρύθµισής του τις οφειλές προς το Δηµόσιο.

Περισσότερα...

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Νόμιμη η απαγόρευση της μαντίλας στους χώρους εργασίας

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Νόμιμη η απαγόρευση της μαντίλας στους χώρους εργασίας

Το Δικαστήριο της Ευρωπαικής Ένωσης, με την απόφασή του στην Υπόθεση T-346/15Bank Tejarat κατά Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έκρινε ότι οι εργοδότες μπορούν να απαγορεύουν στους υπαλλήλους τους να φορούν εμφανή θρησκευτικά σύμβολα, με απόφασή του για το θέμα της ισλαμικής μαντίλας στον χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση-σταθμό, επί προσφυγής εργαζομένης, δεν συνιστά άμεση δυσμενή διάκριση ο εσωτερικός κανόνας μιας επιχείρησης να απαγορεύει στους εργαζομένους να φορούν οποιοδήποτε εμφανές πολιτικό, φιλοσοφικό ή θρησκευτικό σύμβολο.

Περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Με το προεδρικό διάταγμα 10/2017, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. (23/Α/01.03.2017), θεσπίστηκε Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΚΚΔ). Σκοπός του είναι η θέσπιση αρχών που πρέπει να διέπουν τη συναλλακτική συμπεριφορά και τις σχέσεις μεταξύ των προμηθευτών και των καταναλωτών και των ενώσεών τους.


Ο ΚΚΔ θεσπίζει γενικές αρχές επιχειρηματικής συμπεριφοράς των προμηθευτών, όπως ενδεικτικά την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, τη λήψη μέριμνας για την εξάλειψη κάθε διάκρισης σε βάρος ατόμων με αναπηρία και κάθε εμποδίου στην πρόσβασή τους σε προϊόντα και υπηρεσίες, την παροχή στον καταναλωτή του σχεδίου της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί, καθώς και την ενημέρωσή του για τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους.

Περισσότερα...

Δεύτερη ευκαιρία στους πτωχούς οφειλέτες και άλλες αλλαγές στον Πτωχευτικό κώδικα

Δεύτερη ευκαιρία στους πτωχούς οφειλέτες και άλλες αλλαγές στον Πτωχευτικό κώδικα

Ψηφίσθηκε στις 21.12.16 το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα και λοιπές διατάξεις, το οποίο επιφέρει διαρθρωτικές αλλαγές σε πλήθος νομοθετημάτων, κυρίως δε στο πτωχευτικό δίκαιο, οι πιο καίριες των οποίων είναι συνοπτικά οι εξής:

- Δίνεται ουσιαστική δυνατότητα επαναδραστηριοποίησης (fresh start) του επιχειρηματία, φυσικού προσώπου, που πτώχευσε εξαιτίας πραγματικής οικονομικής αδυναμίας. Πιο συγκεκριμένα, χορηγείται δυνατότητα πλήρους απαλλαγής του πτωχού οφειλέτη από το υπόλοιπο των χρεών του, δύο έτη μετά την κύρηξη της πτώχευσης, άλλως με την παρέτωσή της, εάν έχει κηρυχθεί συγγνωστός, εκτός και εάν πρόκειται για οφειλές από δόλο ή βαριά αμέλεια. Εφόσον, λοιπόν, ο επιχειρηματίας επιδεικνύει καλή πίστη κατά την κήρυξη της πτώχευσης, η πτώχευση δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειές του και ο ίδιος παραμείνει συνεργάσιμος - και εφόσον υποβάλει σχετική αίτηση - μπορεί να πετύχει την απαλλαγή του ακόμη και πλήρως από το υπόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτών του. Η απαλλαγή του πτωχού οφειλέτη εντός τριετίας από την πτώχευση είχε προβλεφθεί προσφάτως με τον Ν. 4336/2015, βρισκόταν, ωστόσο, σε αχρησία, καθώς ίσχυε μόνο για όσους κατέθεταν αίτηση πτώχευσης από 01.01.16. Πλέον, η ευεργετική απαλλαγή επεκτείνεται και σε όσους έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση στο παρελθόν, ενώ το χρονικό περιθώριο μειώνεται στα δύο έτη, σε μία προσπάθεια να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα. Εξακολουθεί, ωστόσο, να μην έχει δυνατότητα απαλλαγής ο οφειλέτης που δεν μπορεί, λόγω έλλειψης περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, να κηρυχθεί σε πτώχευση. Σημειώνεται ότι, με τις νέες διατάξεις, αναβαθμίζεται η ανεπάρκεια περιουσίας του οφειλέτη, από λόγος απόρριψης της πτώχευσης, σε θετική προυπόθεση για την κήρυξή της. Τούτο συνεπάγεται ότι, ενώ με το προισχύσαντα δίκαιο η αίτηση απορριπτόταν μόνο με την απόδειξη της περιουσιακής ανεπάρκειας, πλέον αρκεί η απλή πιθανολόγισή της.

Περισσότερα...

Τροποποιείται ο Πτωχευτικός Κώδικας, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας και οι διατάξεις για τα παράβολα ενδίκων βοηθημάτων, μέσων και διαδικαστικών πράξεων

Τροποποιείται ο Πτωχευτικός Κώδικας, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας και οι διατάξεις για τα παράβολα ενδίκων βοηθημάτων, μέσων και διαδικαστικών πράξεων

Κατατέθηκε χτες (12/12/2016) στη Βουλή σχέδιο νόμου με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». Μεταξύ άλλων, με το σχέδιο επέρχονται τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007), στη δικονομία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (π.δ. 18/1989) και στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Επίσης, τροποποιούνται βασικές διατάξεις για τα παράβολα των ενδίκων βοηθημάτων, ενδίκων μέσων και διαδικαστικών πράξεων. Βασικότερες τροποποιήσεις είναι η κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές, η καθιέρωση παραβόλου αναβολής και η μείωση των παραβόλων της μήνυσης και της παράστασης πολιτικής αγωγής

Για το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου, της αιτιολογικής έκθεσης και του πίνακα τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων βλ. παρακάτω:

Περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4443/2016 για την αρχή της ίσης μεταχείρισης προσώπων

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4443/2016 για την αρχή της ίσης μεταχείρισης προσώπων

Με τον ν. 4443/2016 προβλέπεται η διεύρυνση των λόγων της ίσης μεταχείρισης που είχαν θεσπιστεί με τον ν. 3304/2005, προς επίρρωση των συνταγματικών αρχών της ισονομίας, ισοπολιτείας και της ισότητας και με γνώμονα την επέκταση του πεδίου προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων. Εξάλλου, η προβλεπόμενη εξ αντιδιαστολής ταυτοποίηση κοινωνικών προκαταλήψεων και αρνητικών στερεοτύπων, που συνιστούν μεταξύ άλλων τον συμπεριφορικό τροφοδότη συνθηκών άνισης μεταχείρισης και μισαλλοδοξίας, συμβάλλει στην περαιτέρω αποδόμησή τους και εν τέλει στον κοινωνικό στιγματισμό των διακρίσεων στη χώρα. Βασικός στόχος του εθνικού νομοθέτη είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, σαφούς και νομικά άρτιου πλαισίου εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη επί ζητημάτων ίσης μεταχείρισης τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις συστάσεις διεθνών οργανισμών, αλλά και τις εκθέσεις εθνικών φορέων.

Περισσότερα...

Η Μάλτα θεσπίζει νομοθετικά την απαγόρευση πρακτικών

Η Μάλτα θεσπίζει νομοθετικά την απαγόρευση πρακτικών "θεραπείας" της σεξουαλικότητας

  Η Μάλτα έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που απαγορεύει την εφαρμογή και άσκηση οποιασδήποτε θεραπείας ισχυρίζεται ότι θεραπεύει την ομοφυλοφιλία, με το κοινοβούλιο της Βαλέτα να εγκρίνει ομόφωνα το νομοσχέδιο απαγόρευσης. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όποιος κριθεί ένοχος να έχει επιχειρήσει «να αλλάξει ή να καταπιέσει τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου ή την έκφραση φύλου» θα αντιμετωπίζει πρόστιμα ή ποινή φυλάκισης. Επαγγελματίες υγείας που συνταγογραφούν τις λεγόμενες «gay θεραπείες» θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πρόστιμα ύψους μέχρι 10.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους, με το μικρότερο πρόστιμο να φτάνει σε ύψος τα 1.000 ευρώ.

Περισσότερα...

Απόφαση περί αντιστυνταγματικότητας της ένταξης των οφειλών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στον νόμο των υπερχρεωμένων.

Απόφαση περί αντιστυνταγματικότητας της ένταξης των οφειλών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στον νόμο των υπερχρεωμένων.

   Σύμφωνα με την με αρ. 771/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η ένταξη των οφειλών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στο νόμο Κατσέλη παραβιάζει ευθέως την συνταγματικώς κατοχυρωμένη στο άρθρο 22 του Συντάγματος πολιτειακή εγγύηση για τη λειτουργία βιώσιμων ασφαλιστικών οργανισμών.

  Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, με τη νομοθετική ρύθμιση με την οποία εντάχθηκαν στο Ν. 3869/2010 και οι ασφαλιστικές εισφορές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, παρέχεται η δυνατότητα σε μία κατηγορία ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ειδικότερα σε εκείνους των οποίων οι οφειλές έναντι των εν λόγω οργανισμών (από ασφαλιστικές εισφορές) συντρέχουν με οφειλές προς ιδιώτες πιστωτές, να ζητήσουν και να επιτύχουν ακόμη και την πλήρη διαγραφή των οφειλομένων από αυτούς ασφαλιστικών εισφορών.

Περισσότερα...

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4438/2016 για την καλύτερη προστασία των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων.

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4438/2016 για την καλύτερη προστασία των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων.

  Με τον Ν. 4428/2016 ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η κοινοτική οδηγία 2014/17/ΕΕ για την στεγαστική πίστη.  Η ως άνω οδηγία αποτελεί έναπεραιτέρω βήμα στην προστασία των καταναλωτών μετά την οδηγία 2008/48/ΕΚ για την καταναλωτική πίστη και προσβλέπει στη βελτίωση των μέτρων προστασίας των καταναλωτών, με την καθιέρωση υπεύθυνων πρακτικών δανεισμού σε κοινοτικό επίπεδο. Σημαντικά ζητήματα, όπως η παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης στους καταναλωτές πριν από την σύναψη της σύμβασης, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, η χορήγηση πίστωσης σε ξένο νόμισμα καιη πρόσωρη αποπληρωμή δανείου, ρυθμίζονται πλέον ρητώς. 

Περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4441/2016 με τίτλο

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4441/2016 με τίτλο "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις"

Σκοπός του ν. 4441/2016 είναι να βελτιώσει περαιτέρω τον θεσμό της διαδικασίας μίας στάσης για τη σύσταση εμπορικών εταιριών, που καθιερώθηκε για πρώτη φορά με τον ν. 3853/2010. Υπενθυμίζουμε, ότι με τη διαδικασία αυτή, οι ενδιαφερόµενοι να συστήσουν εταιρία προσέρχονται σε ένα σηµείο (Υπηρεσία Μίας Στάσης – ΥΜΣ) και εκεί ολοκληρώνουν τόσο τη σύσταση του νοµικού προσώπου όσο την εγγραφή του στο φορολογικό µητρώο, ενώ καταβάλλουν και όλους τους φόρους, τέλη και εισφορές που εκ του νόµου συνδέονται µε τη σύσταση και την έναρξη εταιρίας.
Με τα άρθρα 1 – 9 του ν. 4441/2016, τα οποία αντικαθιστούν από άποψη περιεχομένου τα καταργούμενα άρθρα 1 – 12 του ν. 3853/2010, εισάγεται κατ’ αρχήν ηλεκτρονική (χωρίς ανθρώπινη επαφή) σύσταση επιχειρήσεων και ταυτόχρονα επέρχονται αλλαγές και βελτιώσεις στις ήδη λειτουργούσες ΥΜΣ, πάντα µε στόχο τη µείωση του χρόνου και κόστους σύστασης εταιριών. Ορισμένες από τις σημαντικότερες τροποποιήσεις που επέρχονται στο υπάρχον καθεστώς σύστασης των εταιριών είναι οι εξής:

Περισσότερα...

ECHR:The “haircut” on bonds held by individuals geared to restructuring the Greek public debt during the crisis did not violate their property rights

ECHR:The “haircut” on bonds held by individuals geared to restructuring the Greek public debt during the crisis did not violate their property rights

The case concerned the forcible participation by the applicants, who are private individuals holding Greek State bonds, in the effort to reduce the Greek public debt by exchanging their bonds for other debt instruments of lesser value. In 2012 a new law amended the conditions governing the bonds by dint of Collective Action Clauses enabling bond-holders to conclude a collective agreement with the State, deciding by an enhanced majority. That majority having been obtained thanks, in particular, to the participation of the institutional investors (banks and credit organisations), the new conditions came into force in respect of all bond-holders, including the applicants, despite the latter’s refusal. Their bonds were cancelled and replaced by new securities worth 53.5% less in terms of nominal value.

Περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4410/2016 με φορολογικές και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4410/2016 με φορολογικές και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4410/2016 "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις".

http://www.legalnews24.gr/2016/08/44102016.html


 

Περισσότερα...

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ε.Δ.Δ.Α.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την από 07.04.2016 απόφασή του (αρ. αίτησης 7059/14) καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του Άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής συμπεριφοράς), επιδικάζοντας αποζημίωση 8.000 ευρώ στους αιτούντες, διότι ότι οι συνθήκες κράτησής τους στις φυλακές της Λάρισας (έλλειψη επαρκούς προσωπικού χώρου στα κελιά) συνιστούσαν παραβίαση του ανωτέρω άρθρου.

Δελτίο Τύπου ECHR 128 (2016) 07.04.2016


Περισσότερα...

Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 για το Κοινοτικό Σήμα

Στις 23 Μαρτίου 2016 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2424, που τροποποιεί ριζικά τον Κανονισμό (ΕΚ) 207/2009 για το Κοινοτικό Σήμα. Εκτός από αλλαγές σε βασικές ενότητες του Κανονισμού, επέρχονται τροποποιήσεις και στην ορολογία του. Ειδικότερα, ο όρος «Κοινοτικό Σήμα» αντικαθίσταται από τον όρο «Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Επίσης, αλλάζει η ονομασία του Γραφείου Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς σε «Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» («Το Γραφείο»).

Δείτε το πλήρες κείμενο του Κανονισμού (ΕΚ) 207/2009, όπως είναι σήμερα σε ισχύ.


Περισσότερα...

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων στην Ε.Ε.

Πρόσφατα εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές και τους εμπόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διευθετούν τις διαφορές τους για τις εγχώριες και διασυνοριακές ηλεκτρονικές αγορές, δίχως προσφυγή σε δικαστήριο.

Περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EL


Περισσότερα...

logoΕρμού 10 (2ος όροφος), ΤΚ 546 25 Θεσσαλονίκη
  +30 2310 501325, +30 2310 501342
Fax: +30 2310 512998

Η ιστοσελίδα μας επιτρέπει τη χρήση cookies, προκειμένου να αντιληφθούμε πώς την χρησιμοποιείτε
και να την κάνουμε πιο λειτουργική και ασφαλή. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας
αποδέχεστε την χρήση cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Cookies.