ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 Ν. 146/1914 ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -  Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΟΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ, ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ, ΑΝΕΥ ΕΤΕΡΟΥ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΣ ΑΘΕΜΙΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1 Ν. 146/1914 ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΟΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ, ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ, ΑΝΕΥ ΕΤΕΡΟΥ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΣ ΑΘΕΜΙΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, το Δικαστήριο κλήθηκε να κρίνει, εάν η παράβαση της προβλεπόμενης στο καταστατικό αναγκαστικού συνεταιρισμού υποχρέωσης των μελών του για παράδοση του συνόλου της παραγωγής τους σε αυτόν, συνεπάγεται αντίθετη στα χρηστά ήθη συμπεριφορά του τρίτου – εμπόρου, που συναλλάχθηκε απευθείας μαζί τους, παρακάμπτοντας την αποκλειστικότητα του συνεταιρισμού.
Πιο συγκεκριμένα, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον διάδικο αναγκαστικό συνεταιρισμό, προβλέπει την αποκλειστική διαχείριση συγκεκριμένου προϊόντος από τον συνεταιρισμό, διά της υποχρεωτικής εγγραφής, ως μελών του, όλων των παραγωγών του προϊόντος αυτού, σε συνδυασμό με την υποχρέωση των μελών του να παραδίδουν τον συνεταιρισμό όλη την παραγωγή τους, με σκοπό να τη διαχειριστεί αυτός. Συνεπώς, από το θεσμικό αυτό πλαίσιο συνάγεται απαγόρευση στους παραγωγούς – μέλη του συνεταιρισμού, να διαθέτουν σε τρίτους (εκτός του συνεταιρισμού), τα προϊόντα τους.

Περισσότερα...

ΜΠρΚατερίνης 282/2021 - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΠρΚατερίνης 282/2021 - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εν λόγω υπόθεση, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, αφορά σε τακτική γενική συνέλευση ανώνυμης εταιρίας, η οποία αποφάσισε τη μη έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου για την οικεία χρήση. Η απόφαση της ΓΣ ελήφθη έχοντας προηγηθεί αλλαγή του ΔΣ, η οποία οδήγησε σε αμφισβήτηση της ακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης. Την ακύρωση αιτήθηκε δικαστικώς ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος, με την ιδιότητα του μετόχου, λόγω κατάχρησης της εξουσίας της πλειοψηφίας.

Περισσότερα...

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΕφΘ  907/2021

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΕφΘ 907/2021

H εν λόγω υπόθεση, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, αφορά σε αξίωση αποζημίωσης εργολάβου - τεχνικής εταιρίας στηριζόμενη σε σύμβαση έργου. Ειδικότερα, μεταξύ του εργολάβου ατομικά και του εργοδότη συνήφθη αρχικά ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίος ο πρώτος ανέλαβε την ανοικοδόμηση βιομηχανικού κτιρίου και πιο συγκεκριμένα την ολοκλήρωση των εργασιών της Α΄ ΦΑΣΗΣ που περιγράφηκαν στη μεταξύ τους έγγραφη συμφωνία.

Περισσότερα...

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η διαιτησία είναι εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Με το Π.Δ. 68/2020 συνίσταται στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (Δ.Σ.Θ.) μόνιμη διαιτησία με αντικείμενο την επίλυση διαφορών ιδιωτικού δικαίου με περιουσιακό αντικείμενο, η οποία διέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις του Π.Δ. και συμπληρωματικά από τις γενικότερες διατάξεις των άρθρ. 867 – 900 ΚΠολΔ, καθώς και του ν. 2735/1999 επί διεθνών διαιτησιών. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην προαγωγή της ταχείας και ορθής επίλυσης των διαφορών με σύγχρονα δικονομικά μέσα και έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

Περισσότερα...

2593/2021 ΜονΠρΘ - ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ ΒΑΚΟΥΦΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

2593/2021 ΜονΠρΘ - ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ ΒΑΚΟΥΦΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο ασχολήθηκε με ένα σύνθετο ζήτημα, που άπτεται τόσο του δικαίου του κτηματολογίου όσο και του του οθωμανικού εμπραγμάτου δικαίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενάγοντες είναι συγκύριοι οικοπέδου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, το οποίο απέκτησαν με κληρονομική διαδοχή, ασκούντες επί αυτού για δεκαετίες, τόσο οι ίδιοι όσο και οι δικαιοπάροχοί τους, πληθώρα πράξεων νομής.

Μολονότι κατά την κτηματογράφηση της περιοχής δήλωσαν την κυριότητά τους επί του επίδικου οικοπέδου, αυτό καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία με δικαιούχο κυριότητας το Ελληνικό Δημόσιο, ως ανταλλάξιμο ακίνητο, και ειδικότερα ως βακούφιο. Για το λόγο αυτό, άσκησαν κατά του Ελληνικού Δημοσίου την κατ’ άρθρο 6 αρ. 2 του ν. 2664/1998 αγωγή τους, με αίτημα την αναγνώριση του δικαιώματος κυριότητας επί του ακινήτου και τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Ισχυρίστηκαν δε επικουρικά, ότι κατέστησαν συγκύριοι στο επίδικο οικόπεδο με χρησικτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3127/2003, με τις οποίες επιτρέπεται ειδικώς και κατ’ εξαίρεση η απόκτηση της κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία σε ακίνητα του Δημοσίου.

Περισσότερα...

ΑΠ 13/2021 - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΝΕΧΥΡΟΥ, ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΧΑΡΙΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΝΟΜΙΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΠΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

ΑΠ 13/2021 - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΝΕΧΥΡΟΥ, ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΧΑΡΙΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΝΟΜΙΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΠΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

Η εν λόγω υπόθεση, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, αφορά σε μεταχρονολογημένη επιταγή που εκδόθηκε χάριν εγγύησης, στο πλαίσιο σύμβασης έργου. Με την επιταγή θα αποπληρωνόταν η αμοιβή της εργολάβου, η οποία συμφωνήθηκε ότι θα καταβληθεί με την αποπεράτωση του έργου κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου.Το έργο δεν αποπερατώθηκε, όμως εν τω μεταξύ η επιταγή είχε οπισθογραφηθεί λόγω ενεχύρου σε τραπεζικό ίδρυμα, που την εμφάνισε προς πληρωμή, εκδίδοντας στη συνέχεια Διαταγή Πληρωμής κατά της εκδότριας εταιρίας.

Περισσότερα...

ΠολΠρΕδέσσης 38/2020 - ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ

ΠολΠρΕδέσσης 38/2020 - ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ

Η εν λόγω υπόθεση, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, αφορά σε συμφωνία εξυγίανσης, η οποία δεν τηρήθηκε από την επιχείρηση που πέτυχε την επικύρωσή της από το Πτωχευτικό Δικαστήριο, με αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη ανατροπή της και την επιδίκαση υπέρ της πιστώτριας του συνόλου της αρχικής οφειλής, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.

Πιο συγκεκριμένα, οφειλές που είχαν γεννηθεί από διαδοχικές συμβάσεις πώλησης μεταξύ της ενάγουσας και της εναγόμενης, είχαν ρυθμιστεί με συμφωνία, η οποία στη συνέχεια, μαζί με άλλες συμφωνίες πιστωτών της εναγομένης, επικυρώθηκε από το Πτωχευτικό Δικαστήριο.

Περισσότερα...

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BREXIT ΣΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BREXIT ΣΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η από 01.02.2020 αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επηρεάζει ποικιλοτρόπως το πεδίο προστασίας των σημάτων της ΕΕ, τις διεκδικήσεις αρχαιότητας βασισμένες σε σήματα του ΗΒ, τις εκκρεμείς διαδικασίες και τις διεθνείς καταχωρήσεις με προστασία που επεκτείνεται στην ΕΕ. Τα αποτελέσματα της αποχώρησης αυτής είναι πλέον ορατά από τις αρχές του 2021, καθώς η μεταβατική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας το δίκαιο της ΕΕ εξακολουθούσε να ισχύει για το ΗΒ, έληξε στις 31.12.2020. Οι σημαντικότερες συνέπειες στην προστασία των σημάτων της ΕΕ είναι οι εξής:

Περισσότερα...

ΕφΘ 1517/2020 - Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΥΤΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ, ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΝΕΥ ΕΤΕΡΟΥ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΤΤΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ

ΕφΘ 1517/2020 - Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΥΤΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ, ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΝΕΥ ΕΤΕΡΟΥ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΤΤΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, κρίθηκε ότι η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής, με σκοπό την προστασία βάσει της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού, δεν συνιστά άνευ ετέρου αδικοπρακτική συμπεριφορά του ηττηθέντος διαδίκου.


Πιο συγκεκριμένα, η εφεσίβλητη εταιρία, δραστηριοποιούμενη στην εμπορία ειδών οικιακής χρήσης, είχε ασκήσει στο παρελθόν ένδικα βοηθήματα κατά ανταγωνιστριών της, ισχυριζόμενη ότι συγκεκριμένο σερβίτσιο που εμπορεύονταν αποτελούσε δουλική απομίμηση δικού της προϊόντος. Έτσι, ζητούσε από το δικάστηριο να απαγορεύσει την εμπορία του,  σύμφωνα με τις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Τα ένδικα βοηθήματα απορρίφθηκαν, διότι κρίθηκε ότι το επίμαχο σερβίτσιο δεν διέθετε την απαιτούμενη για την προστασία του «ανταγωνιστική πρωτοτυπία».

Περισσότερα...

Νέο νομικό πλαίσιο για τη  ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ  φυσικών και νομικών προσώπων

Νέο νομικό πλαίσιο για τη ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ φυσικών και νομικών προσώπων

Ο ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» δίνει τη δυνατότητα σε νομικά πρόσωπα αλλά και σε φυσικά πρόσωπα (είτε ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα είτε όχι), να διευθετήσουν τις οφειλές τους, ακολουθώντας έναν από τους προτεινόμενους τρόπους. Αυτοί είναι κυρίως: α) Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. Αφορά σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με βιώσιμα χρέη, που επιθυμούν να τα ρυθμίσουν σε βάθος χρόνου, αποφεύγοντας την πτώχευση και διασώζοντας την περιουσία τους. β) Η εξυγίανση επιχειρήσεων. Αφορά μόνο σε νομικά πρόσωπα και σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με βιώσιμα χρέη. Έχει ως συνέπεια τη ρύθμιση των οφειλών τους σε βάθος χρόνου και την αποφυγή της πτώχευσης. γ) Η πτώχευση. Αφορά σε όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Έχει ως συνέπεια την απώλεια της περιουσίας του προσώπου και την απαλλαγή από τα χρέη του. Συνοπτικά:

Περισσότερα...

231/2021 ΠολΠρΘ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ «ΝΕΟΥ»

231/2021 ΠολΠρΘ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ «ΝΕΟΥ»

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, έγινε δεκτή αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας (patent). Αντικείμενο του διπλώματος ήταν ιερατικό καπέλο, που είχε την ιδιότητα να διαιρείται σε δύο κομμάτια. Ως λόγους ακύρωσης προβάλαμε την έλλειψη των προϋποθέσεων του «νέου» και της «εφευρετικής δραστηριότητας» από την προστατευόμενη εφεύρεση.

Πράγματι, το δικαστήριο έκρινε, ότι ήδη από τη δεκαετία του 1950 κατασκευάζονταν διαιρούμενα επαγγελματικά καπέλα, εύκολα στην αποθήκευση και τη μεταφορά, κατά τρόπο είτε ίδιο είτε παρόμοιο με αυτόν της προστατευόμενης εφεύρεσης. Αυτό αποδείχθηκε και από την έκθεση έρευνας του Ο.Β.Ι., στην οποία αναφέρονται αλλοδαπά προγενέστερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας με τον χαρακτηρισμό «Χ», δηλαδή «έγγραφο πολύ σχετικό». Έτσι, κρίθηκε ότι δεν πρόκειται για «νέα» εφεύρεση, καθ’ όσον δεν εμφανίζει αξιόλογη βελτίωση ήδη γνωστού αποτελέσματος, αλλά ότι συνιστά απλή προσαρμογή γνωστών ήδη στοιχείων και μέσων, χωρίς η προσαρμογή αυτή να αποτελεί ιδιαίτερη αξιόλογη πρωτοτυπία έναντι της στάθμης της τεχνικής στον οικείο κλάδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4779/2021 για την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων - Απαγόρευση υποκίνησης σε βία ή μίσος εναντίον συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων ή μελών τους

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4779/2021 για την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων - Απαγόρευση υποκίνησης σε βία ή μίσος εναντίον συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων ή μελών τους

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4779/2021 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/13 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (ΦΕΚ Α΄ 27/20.02.2021). Σε αντίθεση με την αρχική ευρεία διατύπωση του άρθρου 8 του Σχεδίου Νόμου, το πεδίο εφαρμογής του ψηφισθέντος άρθρου 8 είναι πιο περιορισμένο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν έπρεπε να εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον οποιασδήποτε ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας, με ενδεικτική αναφορά στο φύλο, στη φυλή, στο χρώμα, αλλά και στις πεποιθήσεις, στα πολιτικά φρονήματα, στην κοινωνική προέλευση, στην περιουσία, και σε κάθε άλλη γνώμη ή ιδιότητα. Επίσης, δεν έπρεπε να εμπεριέχουν δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος.

Το ψηφισθέν άρθρο 8 του ν. 4779/2021 ορίζει ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν πρέπει να εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος μόνο εναντίον ομάδων ή μελών ομάδων που προσδιορίζονται με βάση τα χαρακτηριστικά της φυλής, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τη θρησκεία, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2010/13 που ενσωματώθηκε με τον ν. 4779/2021, οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι ταυτοχρόνως πολιτιστικές και οικονομικές και προσλαμβάνουν ολοένα και αυξανόμενη σημασία για τις κοινωνίες, τη δημοκρατία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Για το λόγο αυτό, πρέπει να συμβάλουν στην καταπολέμηση της πρόκλησης μίσους λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας, καθώς και των παραβάσεων της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που αφορούν μεμονωμένα πρόσωπα.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο του ν. 4779/2021.

Περισσότερα...

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΡΙΨΗ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΡΙΨΗ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Στη συγκεκριμένη υπόθεση που χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο απέρριψε την έφεση της εργοδότριας τράπεζας κατά των μελών της οικογένειας των θανόντων εργαζόμενων και κατά λοιπών εργαζόμενων, η οποία επανασυζητήθηκε στο Εφετείο, μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου που έκανε μερικώς δεκτή την αίτηση αναίρεσης. Πιο συγκεκριμένα, το Εφετείο έκρινε ότι ένα εκ των κεφαλαίων της εφετειακής απόφασης, το οποίο στήριζε αυτοτελώς το διατακτικό της, είχε καταστεί αμετάκλητο, λόγω της σιωπηρής απόρριψης σχετικού λόγου αναίρεσης της τράπεζας. Συνεπώς, απέρριψε ως αλυσιτελείς τους λοιπούς λόγους έφεσης, δεδομένου ότι η εφετειακή απόφαση είχε ήδη καταστεί αμετάκλητη ως προς την επάλληλη αιτιολογία.
Έτσι, έκανε δεκτό, ότι ο θάνατος των εργαζόμενων της τράπεζας και ο τραυματισμών των λοιπών εργαζόμενων της επήλθε από παράνομες πράξεις και παραλείψεις της, οι οποίες ήταν αντίθετες στη γενική υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη υπέρ της ζωής και της υγείας του εργαζομένου (622 ΑΚ) και οδήγησαν αιτιωδώς στο ζημιογόνο αποτέλεσμα.

Περισσότερα...

5704/2020 ΕφΑθ - ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (άρθρ. 9 παρ. 3 στοιχ. α Π.Δ. 219/1991)

5704/2020 ΕφΑθ - ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (άρθρ. 9 παρ. 3 στοιχ. α Π.Δ. 219/1991)

Στην υπόθεση αυτή που χειρίστηκε η εταιρία μας, απορρίφθηκε η αγωγή αποκλειστικού διανομέα κατά της εντολέος μας, για καταβολή αποζημίωσης πελατείας κατ’ άρθρο. 9 του π.δ. 219/1991 «περί εμπορικών αντιπροσώπων», δεκτής γενομένης της κατά την παρ. 3 στοιχ. α του ιδίου άρθρου ένστασής μας, ότι η καταγγελία έλαβε χώρα λόγω υπαίτιας παράβασης των συμβατικών υποχρεώσεων του διανομέα.

Περισσότερα...

3123/2020 ΠΠρΑθ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ –ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ

3123/2020 ΠΠρΑθ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ –ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο ασχολήθηκε με τις αξιώσεις που προκύπτουν από την καταγγελία σύμβασης απλής διανομής, υπό το πρίσμα του δικαίου του ελεύθερου και του αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά και των γενικών διατάξεων του ΑΚ. Πιο συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι η διακοπή μακροχρόνιας συνεργασίας του παραγωγού με τον διανομέα, με σκοπό την εφαρμογή αποτελεσματικότερου και αποδοτικότερου συστήματος διανομής, γίνεται προς διασφάλιση των εύλογων επιχειρηματικών του συμφερόντων. Επίσης, ότι το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που ο παραγωγός παραχώρησε στον διανομέα για τη λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας, είναι εύλογο ώστε η επιχείρηση του διανομέα να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της αγοράς. Έτσι, κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η καταγγελία της σύμβασης διανομής υπό τα παραπάνω δεδομένα δεν είναι καταχρηστική.

Περισσότερα...

265/2020 ΜονΠρΓιαννιστών – ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ – ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡ. 904επ. ΑΚ, ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

265/2020 ΜονΠρΓιαννιστών – ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ – ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡ. 904επ. ΑΚ, ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

Στην υπόθεση αυτή που χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο ασχολήθηκε με τις συναλλαγές της ΑΕ με συνδεδεμένα μέρη, κατ’ άρθρ. 23α παρ. 1 και 5 ν. 2190/1920, που βρίσκει ακόμη εφαρμογή σε πράξεις που συντελέστηκαν πριν την έναρξη εφαρμογής του ν. 4548/2018. Ειδικότερα, έκρινε ότι η ανάληψη από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ΑΕ χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, τα οποία εν συνεχεία έδωσε στον υιό του για την αγορά οικοπέδου, συνιστά άτυπη σύμβαση πίστωσης – δανείου, που αντίκειται στις διατάξεις του άρθρ. 23α ν. 2190/2120 και ως εκ τούτου είναι απολύτως άκυρη. Επίσης, έκρινε ότι ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να επιστρέψει στην εταιρία το χρηματικό αυτό ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (άρθρ. 904επ. ΑΚ).

Ακόμη, το δικαστήριο ασχολήθηκε με το ζήτημα των εξωεταιρικών συμφωνιών. Πιο συγκεκριμένα, έκρινε ότι τυχόν υπάρχουσα συμφωνία μεταξύ των μετόχων αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μοιράζονταν τα μερίσματα ή αμοιβές, εάν δεν περιέχεται στο καταστατικό της εταιρίας, αποτελεί εξωεταιρική συμφωνία, που έχει ενοχική ενέργεια και δεσμευτικότητα μόνο ως προς αυτούς, και όχι προς την εταιρία, στην οποία δεν δύναται να αντιταχθεί.

Περισσότερα...

13518/2018 ΜονΠρΑθ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΈΝΣΤΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ

13518/2018 ΜονΠρΑθ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΈΝΣΤΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ

Στην υπόθεση αυτή που χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο ασχολήθηκε με την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 219/1991 περί εμπορικής αντιπροσωπείας (άρθρο 14 παρ. 4 περ. β του ν. 3557/2007) στις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής, εφόσον η διαμεσολαβητική λειτουργία του διανομέα προσομοιάζει με αυτή του εμπορικού αντιπροσώπου σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ταυτίζεται κατά τα ουσιώδη στοιχεία της. Αυτό συμβαίνει όταν ο διανομέας αναλαμβάνει με τη σύμβαση υποχρεώσεις ανάλογες με αυτές του εμπορικού αντιπροσώπου (4 παρ. 1 π.δ. 219/1991) και ειδικότερα α) να παραλείπει ανταγωνιστικές σε βάρος του εντολέα του πράξεις κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη λήξη της σύμβασής τους, β) να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο, γ) να προωθεί διαρκώς και αποκλειστικά τα προϊόντα του εντολέα του στη συμβατική περιοχή ευθύνης του, υποκείμενος μάλιστα στον έλεγχό του ως προς την εξέλιξη των πωλήσεων ή, αναλόγως, των αγορών, δ) να διαφημίζει τα πωλούμενα προϊόντα ακόμη και με δικές του δαπάνες και ε) να γνωστοποιεί στον εντολέα του το πελατολόγιό τους.

Περισσότερα...

219/2018 ΠΠρΑθ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΩ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

219/2018 ΠΠρΑθ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΩ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο ασχολήθηκε με τις αξιώσεις που προκύπτουν από την καταγγελία σύμβασης αποκλειστικής διανομής. Πιο συγκεκριμένα, έκρινε, ότι στη σύμβαση διανομής, εφόσον λείπουν διατάξεις στον ΕμπΝ που να τη ρυθμίζουν και υφίσταται ακούσιο (γνήσιο) νομοθετικό κενό, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί εντολής του ΑΚ (ΕμπΝ 91 ΕισΝΑΚ 3), σε συνδυασμό, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, με αυτές του π.δ. 219/1991 (ιδίως των άρθρων 8 και 9 αυτού), κατά το μέρος που προσαρμόζονται στη φύση και στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης σύμβασης αποκλειστικής διανομής, η οποία ομοιάζει, κατά τα ουσιώδη (κρίσιμα) σημεία της, με εκείνη της εμπορικής αντιπροσωπείας.

Περισσότερα...

1323/2019 ΔΕΦΑΘ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ

1323/2019 ΔΕΦΑΘ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο ασχολήθηκε με τον κίνδυνο σύγχυσης και την προστασία σήματος φήμης. Πιο συγκεκριμένα, έκρινε ότι σημείο δεν καταχωρίζεται ως σήμα, μεταξύ άλλων και όταν, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητας του με προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας ή ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αυτά διακρίνουν, είναι πιθανό να προκαλέσει στον κοινό καταναλωτή σύγχυση σχετικά με την προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών από ορισμένη επιχείρηση.

Επίσης, έκρινε ότι στην προκείμενη περίπτωση δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης και προσβολή σήματος φήμης, παρά την ομοιότητα στο λεκτικό μέρος των σημάτων, λόγω της διαφοροποίησής τους τόσο οπτικά όσο και ως προς τα προϊόντα που διακρίνουν.

Περισσότερα...

2520/2019 EφΘ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΚΑΙΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ - ΈΝΣΤΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ -ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ

2520/2019 EφΘ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΚΑΙΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ - ΈΝΣΤΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ -ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, κρίθηκε πληθώρα νομικών ζητημάτων που αφορούν τη σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Πιο συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι κρίσιμα περιστατικά για να χαρακτηριστεί μία σύμβαση ως αποκλειστική διανομή αποτελούν η υποχρέωση μη ανταγωνισμού, η υποχρέωση του διανομέα να προωθεί διαρκώς και αποκλειστικά τα προϊόντα της επιχείρησης στη συμβατική περιοχή, η υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων, η υποχρέωσή του να διαφημίζει τα συμβατικά προϊόντα, η υποχρέωση ενημέρωσης του αντιπροσωπευόμενου ως προς την αγορά, η υποχρέωση ανακοίνωσης των πελατών του διανομέα στον αντιπροσωπευόμενο, η υποχρέωση πωλήσεων ορισμένου ελάχιστου ύψους, η υποχρέωση του διανομέα να οργανώνει με δική του ευθύνη και δαπάνες την επιχείρησή του.

Ακόμη, κρίθηκε ότι το δικαίωμα του συμβαλλόμενου να προβεί σε καταγγελία της συμβατικής σχέσεως, δεν ασκείται εναντίον των χρηστών ηθών, όταν η λύση της συμβάσεως, εντάσσεται στις αντικειμενικές προβλέψιμες από τον αντισυμβαλλόμενο συναλλακτικές δυνατότητες του ασκούντος το δικαίωμα και δεν είναι άσχετο προς το  καλώς εννοούμενο συμφέρον της επιχείρησής του. Επίσης, ότι το δικαίωμα της καταγγελίας διαρκούς σύμβασης δεν αναγνωρίζει ο νόμος ως κύρωση που επιβάλλει ο συμβαλλόμενος έναντι της τυχόν αντισυμβατικής συμπεριφοράς του αντισυμβαλλομένου του, εντεύθεν δε η τυχόν προηγηθείσα της καταγγελίας επωφελής για τα συμφέροντα του καταγγέλλοντος συμπεριφορά του αντισυμβαλλομένου του δεν καθιστά την καταγγελία αντίθετη στα χρηστά ήθη, πού περισσότερο, καθόσον η συμπεριφορά αυτή του τελευταίου, που ουσιαστικώς εντάσσεται στα πλαίσια της καλόπιστης εκτελέσεως της ενοχής, επιβάλλεται από το νόμο κατ’ άρθρ. 288 ΑΚ. Κρίθηκε ακόμη, ότι η καταγγελία επιφέρει το αποτέλεσμα της λύσης της σύμβασης, ανεξαρτήτως της συνδρομής σπουδαίου λόγου ή του καταχρηστικού χαρακτήρα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 724, 725 ΑΚ, 8 ΠΔ 219/1991, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης εμπιστοσύνης που διέπει τους συμβαλλόμενους σε αυτήν (σύμβαση).

Περισσότερα...

1015/2019 ΠΠΘ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ - ΈΝΣΤΑΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

1015/2019 ΠΠΘ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ - ΈΝΣΤΑΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, κρίθηκαν αρκετά ζητήματα που σχετίζονται με την αγωγή λογοδοσίας (κατ’ άρθρ. 303, 718 ΑΚ, 473 – 477 ΚΠολΔ).

Πιο συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε, ότι ο διαχειριστής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας μετά τη λήξη της διαχείρισης υποχρεούται σε λογοδοσία προς τους λοιπούς μη διαχειριστές εταίρους, σε περίπτωση δε άρνησής του μπορεί να εξαναγκασθεί με την action pro socio.

Ακόμη, ότι η έγερση αγωγής περί λογοδοσίας δεν κωλύεται από τη θέση της εταιρίας σε εκκαθάριση.

Επίσης, ότι αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας μη διαχειριστές εταίροι, η υποχρέωση του διαχειριστή προς λογοδοσία, ως θετική παροχή “επί το ποιήσαι”, είναι αδιαίρετη. Έτσι, ο κάθε μη διαχειριστής εταίρος δικαιούται να απαιτήσει μόνο την προς όλους, μη διαχειριστές εταίρους, λογοδοσία.

Περισσότερα...

Ο νέος Νόμος 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση των εισηγμένων ΑΕ

Ο νέος Νόμος 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση των εισηγμένων ΑΕ

Ο νέος Νόμος 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Ά 136/17.07.20) και, ειδικότερα, το Μέρος Ά αυτού (άρθρα 1 έως 24), επικαιροποιεί το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των ΑΕ με εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, περιλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων και επιφέροντας σημαντικές τροποποιήσεις στις ήδη υπάρχουσες σχετικές διατάξεις.

Η επικαιροποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις μεταβολές που επήλθαν στο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη δράση των εν λόγω εταιρειών σε ενωσιακό επίπεδο, από την εισαγωγή του Ν. 3016/2002, ο οποίος ρύθμιζε μέχρι σήμερα ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας των εισηγμένων ΑΕ, όσο και τις σύγχρονες τάσεις στη θεματική της εταιρικής διακυβέρνησης. Στόχος τους, κατά την αιτιολογική έκθεση του νόμου, είναι η εμπέδωση ορθών και αποτελεσματικών πρακτικών διακυβέρνησης από τις ΑΕ και η συνακόλουθη ενίσχυση της εμπιστοσύνης των μετόχων ή δυνητικών μετόχων σε αυτές.

Υπό το πρίσμα αυτό, εισάγεται αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία του ΔΣ των εισηγμένων ΑΕ, θεσμοθετούνται δύο νέες, πέραν της Επιτροπής Ελέγχου, επιτροπές, αναβαθμίζονται οι οργανωτικές δομές των εν λόγω εταιρειών, ενώ εισάγονται και νέες διατάξεις για την ενημέρωση των επενδυτών. Οι ρυθμίσεις για την εταιρική διακυβέρνηση, σύμφωνα με τις μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις του Ν. 4706/2020 (άρθρα 91 και 92), τίθενται σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευσή του, οπότε και καταργούνται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του Ν. 3016/2002.

Παρακάτω, επιχειρείται αναφορά στις σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος, σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, καθώς και στις νέες υποχρεώσεις των εισηγμένων ΑΕ που εισάγονται με τις διατάξεις του:

Περισσότερα...

Προδικαστική παραπομπή – Φορολογία – Γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων καταναλώσεως – Οδηγία 92/12/ΕΟΚ – Βιομηχανοποιημένα καπνά που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου καταναλώσεως – Ευθύνη του εγκεκριμένου αποθηκευτή

Προδικαστική παραπομπή – Φορολογία – Γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων καταναλώσεως – Οδηγία 92/12/ΕΟΚ – Βιομηχανοποιημένα καπνά που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου καταναλώσεως – Ευθύνη του εγκεκριμένου αποθηκευτή

Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) της 02ης.06.2016, στην υπόθεση C-81/15, την οποία χειρίστηκε το γραφείο μας, αποφαίνεται επί ενός ιδιαίτερα σημαντικού ζητήματος που άπτεται του ενωσιακού δικαίου. Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση, το ΔΕΕ απάντησε στο προδικαστικό ερώτημα που του είχε υποβληθεί με την με αρ. 144/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), εν όψει των αμφιβολιών που προέκυψαν ως προς την ερμηνεία της Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΕ 1992, L 76, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 92/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ 1992, L 390, σ. 124).

Το προδικαστικό ερώτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ ελληνικής βιομηχανίας και του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με πράξη με την οποία κηρύχθηκε αλληλεγγύως υπόχρεη, ως εγκεκριμένος αποθηκευτής, για την καταβολή πολλαπλών τελών και πρόσθετου τέλους φορολογίας, συνεπεία λαθρεμπορικής παραβάσεως από τα πρόσωπα που εκτέλεσαν την διακίνηση των εμπορευμάτων της. Ειδικότερα, το ΣτΕ υπέβαλε στο ΔΕΕ το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα: «Η Οδηγία 92/12/ΕΟΚ, ερμηνευόμενη ενόψει των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης, ιδίως δε των αρχών της αποτελεσματικότητας αυτού, της ασφάλειας δικαίου και της αναλογικότητας, έχει την έννοια ότι απαγορεύει την εφαρμογή, σε υπόθεση όπως η παρούσα, νομοθετικής διάταξης κράτους μέλους, όπως είναι εκείνη του άρθρου 108 του Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία μπορεί να κηρυχθεί αλληλεγγύως υπεύθυνος για την πληρωμή διοικητικών προστίμων, λόγω λαθρεμπορίας, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής προϊόντων τα οποία διακινήθηκαν από τη φορολογική αποθήκη του υπό καθεστώς αναστολής επιβολής των αναλογούντων φόρων και τα οποία εξήλθαν αντικανονικώς από το εν λόγω καθεστώς, συνεπεία λαθρεμπορικής παράβασης, ανεξαρτήτως του εάν αυτός είχε, κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης, την κυριότητα των εμπορευμάτων, βάσει των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου, και, περαιτέρω, ανεξαρτήτως του εάν οι δράστες της παράβασης, που ενεπλάκησαν στη διακίνηση αυτή, είχαν συνάψει ορισμένη συμβατική σχέση με τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, από την οποία να προκύπτει ότι δρούσαν ως εντολοδόχοι του;».

Περισσότερα...

Νέος νόμος για τα εμπορικά σήματα (ν. 4679/2020 ΦΕΚ Α΄71/20.03.2020)

Νέος νόμος για τα εμπορικά σήματα (ν. 4679/2020 ΦΕΚ Α΄71/20.03.2020)

Με τον ν. 4679/2020 επιδιώκεται αφενός η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/2436 για τα εμπορικά σήματα και αφετέρου η προσέγγιση του εθνικού σήματος στο σύστημα του σήματος της Ε.Ε. που ρυθμίζεται από τον Κανονισμό 2017/1001. Βασικές καινοτομίες του νέου νομοθετήματος είναι η καθιέρωση ένστασης απόδειξης χρήσης σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες, η μεταφορά της δικαιοδοσίας για την ακύρωση του σήματος ή την έκπτωση από αυτό στα πολιτικά δικαστήρια, η πρόβλεψη ότι η Διεύθυνση Σημάτων δεν απορρίπτει πλέον με δική της πρωτοβουλία αίτηση σήματος για λόγους που σχετίζονται με τα σχετικά απαράδεκτα, η πρόβλεψη για ειδική και συγκεκριμένη περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών για τις οποίες προστατεύεται το σήμα, αλλά και η δυνατότητα κατοχύρωσης νέων «μη παραδοσιακών» μορφών σημάτων, εγκαταλείποντας την προϋπόθεση της «γραφικής παράστασης. Πιο συγκεκριμένα:

Περισσότερα...

Διακοπή πρόσβασης στις ιστοσελίδες

Διακοπή πρόσβασης στις ιστοσελίδες "The Pirate Bay" και σε ακόμη 37 ιστοσελίδες αναπαραγωγής κινηματογραφικών ταινιών

Με την υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση της Επιτροπής για την Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάσσεται για τρία (3) έτη η διακοπή της πρόσβασης στις ιστοσελίδες «The Pirate Bay», «Gamatotv» «tenies-online» «greeksubtitles», καθώς και σε ακόμη 34 ιστοσελίδες αναπαραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και άλλων οπτικοακουστικών έργων, λόγω των προσβολών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιείτο μέσω αυτών.


Διαβάστε το πλήρες κείμενο της υπ' αριθμ. 3/2018 απόφασης

Περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 99/2018 για τη «Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα»

Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 99/2018 για τη «Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα»

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 για τη «Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».

Στο Π.Δ. 99/2018 καθορίζονται με σαφήνεια τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των ειδικοτήτων των Διπλωματούχων Μηχανικών, βάσει των επαγγελματικών περιγραμμάτων, των γνωστικών αντικειμένων και του προγράμματος σπουδών της κάθε ειδικότητας, τις διεθνείς πρακτικές και τις απόψεις των Διεθνών Οργανισμών. Επίσης, αναγνωρίζονται και νέες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών (όπως Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Χωροταξίας Πολεοδομίας και Ανάπτυξης).

Διαβάστε ολόκληρο το Π.Δ. 99/2018

 

Περισσότερα...

	1141/2016 ΠολΠρΑθ: ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ / ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 1141/2016 ΠολΠρΑθ: ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ / ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α. Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο έκρινε ότι η εναγόμενη εταιρία παραβίασε το άρθρο 1 του ν. 146/1914 «Περί αθέμιτου ανταγωνισμού». Κι αυτό, διότι χωρίς εύλογη δαπάνη επωφελήθηκε, διαψεύδοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε αναπτυχθεί και καλλιεργώντας την πεποίθηση για το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας, το αποτέλεσμα της ερευνητικής προσπάθειας της ενάγουσας, το οποίο της αποκαλύφθηκε κατά τις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις. Έπραξε δε κάτι τέτοιο, προκειμένου να παρασκευάσει παρόμοια προϊόντα, έτσι ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστικό προβάδισμα εκμεταλλευόμενη την πρωτοτυπία των προϊόντων της ενάγουσας, την έλλειψη αναγνωρισιμότητας της τελευταίας και την ταχύτητα που προσέδιδε στην εναγόμενη η μέχρι τότε κυρίαρχη παρουσία της στην αγορά.

Περισσότερα...

	ΕφΑθ 1078/2017: Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΥΤΕ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

 ΕφΑθ 1078/2017: Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΥΤΕ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, κρίθηκε ότι η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής με βάση τις αξιώσεις του δικαίου των ευρεσιτεχνιών δεν παραβιάζει τη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού ούτε συνιστά αδικοπραξία, όταν σκοπός τους είναι η προστασία του προϊόντος του πνευματικού μόχθου και της έρευνας του ενάγοντος/αιτούντος και όταν τα δικόγραφα περιέχουν το αναγκαίο περιεχόμενο για να στηριχθούν οι νόμιμες αξιώσεις του ενάγοντος/αιτούντος.

Περισσότερα...

	ΜονΠρΑθ 6781/2018 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΑΠΟ ΑΠΛΟ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

 ΜονΠρΑθ 6781/2018 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΑΠΟ ΑΠΛΟ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, κρίθηκε ότι για την ύπαρξη αλληλόχρεου λογαριασμού χρειάζεται να υπάρχει, τουλάχιστον, η δυνατότητα να προκύψουν από τις μεταξύ των μερών συναλλαγές εκατέρωθεν απαιτήσεις και οφειλές, αδιάφορα αν, κατά τη διάρκεια του λογαριασμού, έλαβαν χώρα, πράγματι, εκατέρωθεν αποστολές (αμοιβαίος αλληλόχρεος λογαριασμός) ή αν το ένα μόνο από τα μέρη προέβη σε αποστολές (απλός ή ετεροσκελώς αλληλόχρεος λογαριασμός), με τρόπο ώστε να μην είναι από πριν γνωστό ποιος από τους συμβαλλόμενους, κατά την τελική εκκαθάριση των δοσοληψιών του, θα είναι οφειλέτης ή πιστωτής του άλλου.

Περισσότερα...

	2415/2018 ΔιοικΕφΑθηνών: ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ / ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ / ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 2415/2018 ΔιοικΕφΑθηνών: ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ / ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ / ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Στην υπόθεση αυτήν, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, κρίθηκε ότι η παράλληλη συμπεριφορά των εταιριών παραγωγής και εμπορίας καπνού να αναδιαρθρώσουν τα δίκτυα διανομής τους στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα, η οποία συμπίπτει ως προς το χρόνο και τους επιλεγμένους διανομείς, δεν συνιστά αντίθετη στον νόμο του ελεύθερου ανταγωνισμού εναρμονισμένη πρακτική, καθώς μπορεί να εξηγηθεί απολύτως με βάση τους κανόνες περί εύλογης αιτίας.

Περισσότερα...

	15/2018 ΠολΠρΚοζάνης: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ / ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 15/2018 ΠολΠρΚοζάνης: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ / ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, το δικαστήριο έκρινε ότι η παραβίαση της νομοθετικής υποχρέωσης μελών αναγκαστικού γεωργικού συνεταιρισμού να παραδίδουν στον συνεταιρισμό το σύνολο της παραγωγής τους και η διάθεση της παραγωγής σε τρίτους, δεν συνιστούν, άνευ ετέρου, παράνομη συμπεριφορά και των τρίτων που συναλλάσσονται με τα μέλη του συνεταιρισμού, ούτε καταδεικνύουν συμπεριφορά των τρίτων τέτοια, που να αντίκειται στα χρηστά ήθη. Επίσης, κρίθηκε ότι ο δικαιούχος συλλογικού σήματος που αποτελείται από γεωγραφικές ενδείξεις δεν μπορεί να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση των γεωγραφικών αυτών ενδείξεων, παρά μόνο αν η χρήση αυτή γίνεται αντίθετα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

H απόφαση βρίσκεται δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ.

Περισσότερα...

ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ν. 4548/2018)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ν. 4548/2018)

Με τον ν. 4548/2018 (Φ.Ε.Κ. 104/13.06.2018) αναμορφώθηκε το δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών, σχεδόν μετά εκατονταετίας από την εισαγωγή «κωδικοποιημένου» νόμου 2190/1920. Οι νέες ρυθμίσεις αποβλέπουν σε μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας, αξιοποιούν την τεχνολογία, βελτιώνουν τη θέση των μετόχων, απλοποιούν την εταιρική «καθημερινότητα», με αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους, και εισάγουν καινοτομίες που κρίθηκαν ότι μπορούν να ενδιαφέρουν τον επιχειρηματικό κόσμο. Mερικές από τις αξιοσημείωτες τροποποιήσεις, που επέρχονται με τον ν. 4548/2018 είναι οι εξής:

Περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ 4529/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 56/23.02.2018) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ 4529/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 56/23.02.2018) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τον νόμο 4529/2018 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/104/ΕΕ, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Οι βασικότερες προβλέψεις του νόμου είναι οι εξής:


(α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει υποστεί ζημία λόγω παράβασης του δικαίου του ανταγωνισμού (άρθρ. 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ και άρθρ. 1 κα ι 2 του ν. 3959/2011), δικαιούται πλήρη αποζημίωση, η οποία περιλαμβάνει τη θετική και αποθετική του ζημία, καθώς και τόκους από την πρόκληση της ζημίας.

Περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο Ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 5/17.01.2018), ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ, ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο Ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 5/17.01.2018), ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ, ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Με τον ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε χτες, επήλθαν πολλές τροποποιήσεις σε βασικά νομοθετήματα του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, καθώς και στον ΚΠολΔ. Πρωτίστως, αναδιαρθρώθηκε ο θεσμός της Διαμεσολάβησης, με βασική καινοτομία την υποχρεωτική υπαγωγή σε αυτόν ορισμένων αστικών και εμπορικών διαφορών. Επίσης, βασικές τροποποιήσεις επήλθαν στον ν. 2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτή, στον ν. 1733/1987 για τις Εφευρέσεις και στον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007). Ακόμη, πολλές είναι οι αλλαγές σε βασικά άρθρα του ΚΠολΔ, ιδίως αναφορικά με τη διαδικασία της Αναγκαστικής Εκτέλεσης.

Παρουσιάζουμε παρακάτω συνοπτικά τις βασικότερες προβλέψεις του ν. 4512/2018:

Περισσότερα...

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αλλαγή ταυτότητας φύλου. Τι προβλέπει.

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αλλαγή ταυτότητας φύλου. Τι προβλέπει.

​Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία στη Βουλή για το νομοσχέδιο που προβλέπει την αλλαγή ταυτότητας φύλου, το οποίο έγινε δεκτό επί της αρχής με 148 "ΝΑΙ".
Αναμφισβήτητα, η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατοχύρωση των διεμφυλικών πολιτών και βασικό όπλο απέναντι στις διακρίσεις και την βία που υφίστανται στην καθημερινότητά τους.
Ειδικότερα, με το επίμαχο νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα με δικαστική απόφαση ένα άτομο να αλλάξει το φύλο του, χωρίς να υποβληθεί, όπως γινόταν ως σήμερα, σε χειρουργική επέμβαση ή ψυχιατρική θεραπεία.

Περισσότερα...

Η νέα διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Η νέα διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Με τον Ν. 4469/2017 εισήχθη για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο µία οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική ρύθµιση των βεβαιωμένων πριν τις 31.12.16 χρεών επιχειρήσεων προς κάθε πιστωτή, τράπεζες και Δηµόσιο, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 03 Αυγούστου 2017. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα θα μπορούν να ρυθμίσουν συνολικά τις προερχόμενες από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα οφειλές, καθώς και οφειλές από άλλες πηγές, εφόσον κριθεί η ρύθμισή τους απαραίτητη για την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Περισσότερα...

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από τις 02.05.2017 το σχέδιο νόμου για την ταυτότητα φύλλου, με τίτλο «Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου- Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού». Κεντρική ιδέα του σχεδίου είναι, ότι, εάν ο τρόπος με τον οποίο ένα πρόσωπο βιώνει το φύλο του δεν είναι σύμφωνος με το φύλο που του αποδόθηκε κατά τη γέννησή του (με κριτήριο τα βιολογικά χαρακτηριστικά του), μπορεί να γίνει διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου, δίχως να απαιτείται προηγούμενη χειρουργική επέμβαση ή εξέταση από ψυχίατρο.


Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κείμενο του σχεδίου νόμου:

Περισσότερα...

​Απόφαση-σταθμός: Καταδίκη της Μόσχας για την σφαγή στο Μπεσλάν

​Απόφαση-σταθμός: Καταδίκη της Μόσχας για την σφαγή στο Μπεσλάν

​Ως Σφαγή στο Μπεσλάν είναι γνωστή η δολοφονία τουλάχιστον 385 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 186 παιδιών, σε Δημοτικό σχολείο του Μπεσλάν το Σεπτέμβριο του 2004 από ομάδα τρομοκρατών. Οι τρομοκράτες κατέλαβαν το σχολείο και πήραν ομήρους περισσότερους από 1,100 ανθρώπους μεταξύ των οποίων και 777 παιδιά. Στις 3 Σεπτεμβρίου, και ενώ συνεχιζόταν η ομηρία, δυνάμεις ασφαλείας της Ρωσίας εισέβαλαν στο σχολείο χρησιμοποιώντας βαρύ οπλισμό. Το σχολείο συγκλονίστηκε από σειρά εκρήξεων και τυλίχθηκε στις φλόγες και ακολούθησε μάχη μεταξύ των απαγωγέων και των ρωσικών δυνάμεων. Η συμπλοκή είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εκατοντάδες όμηροι και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν.

Περισσότερα...

Συνολική θεώρηση του σχεδίου νόµου για τον εξωδικαστικό µηχανισµό ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων

Συνολική θεώρηση του σχεδίου νόµου για τον εξωδικαστικό µηχανισµό ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων

​Με το σχέδιο νόμου εισάγεται για πρώτη φορά µία οργανωµένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και µακροπρόθεσµη ρύθµιση των χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους προς τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.


Μέχρι σήµερα η διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα αποτελούσε το µοναδικό εργαλείο ρύθµισης χρεών των επιχειρήσεων. Η διαδικασία αυτή, παρά την πρόσφατη βελτίωσή της με τον ν. 4446/2016, δεν παύει να αφορά κυρίως µεγάλες εταιρίες µε πολυάριθµους πιστωτές και σηµαντικά χρέη. Το κόστος της παραµένει υψηλό, ενώ προϋποθέτει, πλέον, προσυνεννόηση και προηγούµενη συµφωνία µε την πλειοψηφία των δανειστών. Ο κυριότερος λόγος όµως που οι επιχειρήσεις είναι απρόθυµες να υπαχθούν στη διαδικασία αυτή είναι ο - εν πολλοίς αβάσιµος - στιγµατισµός που ακολουθεί την υποβολή αίτησης του άρθρου 99 από τα ΜΜΕ, την κοινή γνώµη και την ίδια την αγορά. Περαιτέρω, η αμέσως προηγούµενη νοµοθετική πρωτοβουλία για την εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών (ν. 4307/2014) απέτυχε στην εφαρµογή της, καθώς ως το τέλος του 2015 µόνο 53 επιχειρήσεις είχαν καταθέσει αίτηση υπαγωγής σε αυτήν, εκ των οποίων µόνο 3 είχαν συνάψει διµερή σύµβαση ρύθµισης οφειλών µε τις πιστώτριες τράπεζες. Ο κύριος λόγος αποτυχίας ήταν ότι δεν θέσπιζε καµία υποχρέωση για τα πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και ότι άφηνε εκτός του πεδίου ρύθµισής του τις οφειλές προς το Δηµόσιο.

Περισσότερα...

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Νόμιμη η απαγόρευση της μαντίλας στους χώρους εργασίας

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Νόμιμη η απαγόρευση της μαντίλας στους χώρους εργασίας

Το Δικαστήριο της Ευρωπαικής Ένωσης, με την απόφασή του στην Υπόθεση T-346/15Bank Tejarat κατά Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έκρινε ότι οι εργοδότες μπορούν να απαγορεύουν στους υπαλλήλους τους να φορούν εμφανή θρησκευτικά σύμβολα, με απόφασή του για το θέμα της ισλαμικής μαντίλας στον χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση-σταθμό, επί προσφυγής εργαζομένης, δεν συνιστά άμεση δυσμενή διάκριση ο εσωτερικός κανόνας μιας επιχείρησης να απαγορεύει στους εργαζομένους να φορούν οποιοδήποτε εμφανές πολιτικό, φιλοσοφικό ή θρησκευτικό σύμβολο.

Περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Με το προεδρικό διάταγμα 10/2017, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. (23/Α/01.03.2017), θεσπίστηκε Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΚΚΔ). Σκοπός του είναι η θέσπιση αρχών που πρέπει να διέπουν τη συναλλακτική συμπεριφορά και τις σχέσεις μεταξύ των προμηθευτών και των καταναλωτών και των ενώσεών τους.


Ο ΚΚΔ θεσπίζει γενικές αρχές επιχειρηματικής συμπεριφοράς των προμηθευτών, όπως ενδεικτικά την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, τη λήψη μέριμνας για την εξάλειψη κάθε διάκρισης σε βάρος ατόμων με αναπηρία και κάθε εμποδίου στην πρόσβασή τους σε προϊόντα και υπηρεσίες, την παροχή στον καταναλωτή του σχεδίου της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί, καθώς και την ενημέρωσή του για τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους.

Περισσότερα...

Δεύτερη ευκαιρία στους πτωχούς οφειλέτες και άλλες αλλαγές στον Πτωχευτικό κώδικα

Δεύτερη ευκαιρία στους πτωχούς οφειλέτες και άλλες αλλαγές στον Πτωχευτικό κώδικα

Ψηφίσθηκε στις 21.12.16 το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα και λοιπές διατάξεις, το οποίο επιφέρει διαρθρωτικές αλλαγές σε πλήθος νομοθετημάτων, κυρίως δε στο πτωχευτικό δίκαιο, οι πιο καίριες των οποίων είναι συνοπτικά οι εξής:

- Δίνεται ουσιαστική δυνατότητα επαναδραστηριοποίησης (fresh start) του επιχειρηματία, φυσικού προσώπου, που πτώχευσε εξαιτίας πραγματικής οικονομικής αδυναμίας. Πιο συγκεκριμένα, χορηγείται δυνατότητα πλήρους απαλλαγής του πτωχού οφειλέτη από το υπόλοιπο των χρεών του, δύο έτη μετά την κύρηξη της πτώχευσης, άλλως με την παρέτωσή της, εάν έχει κηρυχθεί συγγνωστός, εκτός και εάν πρόκειται για οφειλές από δόλο ή βαριά αμέλεια. Εφόσον, λοιπόν, ο επιχειρηματίας επιδεικνύει καλή πίστη κατά την κήρυξη της πτώχευσης, η πτώχευση δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειές του και ο ίδιος παραμείνει συνεργάσιμος - και εφόσον υποβάλει σχετική αίτηση - μπορεί να πετύχει την απαλλαγή του ακόμη και πλήρως από το υπόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτών του. Η απαλλαγή του πτωχού οφειλέτη εντός τριετίας από την πτώχευση είχε προβλεφθεί προσφάτως με τον Ν. 4336/2015, βρισκόταν, ωστόσο, σε αχρησία, καθώς ίσχυε μόνο για όσους κατέθεταν αίτηση πτώχευσης από 01.01.16. Πλέον, η ευεργετική απαλλαγή επεκτείνεται και σε όσους έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση στο παρελθόν, ενώ το χρονικό περιθώριο μειώνεται στα δύο έτη, σε μία προσπάθεια να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα. Εξακολουθεί, ωστόσο, να μην έχει δυνατότητα απαλλαγής ο οφειλέτης που δεν μπορεί, λόγω έλλειψης περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, να κηρυχθεί σε πτώχευση. Σημειώνεται ότι, με τις νέες διατάξεις, αναβαθμίζεται η ανεπάρκεια περιουσίας του οφειλέτη, από λόγος απόρριψης της πτώχευσης, σε θετική προυπόθεση για την κήρυξή της. Τούτο συνεπάγεται ότι, ενώ με το προισχύσαντα δίκαιο η αίτηση απορριπτόταν μόνο με την απόδειξη της περιουσιακής ανεπάρκειας, πλέον αρκεί η απλή πιθανολόγισή της.

Περισσότερα...

Τροποποιείται ο Πτωχευτικός Κώδικας, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας και οι διατάξεις για τα παράβολα ενδίκων βοηθημάτων, μέσων και διαδικαστικών πράξεων

Τροποποιείται ο Πτωχευτικός Κώδικας, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας και οι διατάξεις για τα παράβολα ενδίκων βοηθημάτων, μέσων και διαδικαστικών πράξεων

Κατατέθηκε χτες (12/12/2016) στη Βουλή σχέδιο νόμου με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». Μεταξύ άλλων, με το σχέδιο επέρχονται τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007), στη δικονομία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (π.δ. 18/1989) και στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Επίσης, τροποποιούνται βασικές διατάξεις για τα παράβολα των ενδίκων βοηθημάτων, ενδίκων μέσων και διαδικαστικών πράξεων. Βασικότερες τροποποιήσεις είναι η κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές, η καθιέρωση παραβόλου αναβολής και η μείωση των παραβόλων της μήνυσης και της παράστασης πολιτικής αγωγής

Για το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου, της αιτιολογικής έκθεσης και του πίνακα τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων βλ. παρακάτω:

Περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4443/2016 για την αρχή της ίσης μεταχείρισης προσώπων

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4443/2016 για την αρχή της ίσης μεταχείρισης προσώπων

Με τον ν. 4443/2016 προβλέπεται η διεύρυνση των λόγων της ίσης μεταχείρισης που είχαν θεσπιστεί με τον ν. 3304/2005, προς επίρρωση των συνταγματικών αρχών της ισονομίας, ισοπολιτείας και της ισότητας και με γνώμονα την επέκταση του πεδίου προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων. Εξάλλου, η προβλεπόμενη εξ αντιδιαστολής ταυτοποίηση κοινωνικών προκαταλήψεων και αρνητικών στερεοτύπων, που συνιστούν μεταξύ άλλων τον συμπεριφορικό τροφοδότη συνθηκών άνισης μεταχείρισης και μισαλλοδοξίας, συμβάλλει στην περαιτέρω αποδόμησή τους και εν τέλει στον κοινωνικό στιγματισμό των διακρίσεων στη χώρα. Βασικός στόχος του εθνικού νομοθέτη είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, σαφούς και νομικά άρτιου πλαισίου εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη επί ζητημάτων ίσης μεταχείρισης τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις συστάσεις διεθνών οργανισμών, αλλά και τις εκθέσεις εθνικών φορέων.

Περισσότερα...

Η Μάλτα θεσπίζει νομοθετικά την απαγόρευση πρακτικών

Η Μάλτα θεσπίζει νομοθετικά την απαγόρευση πρακτικών "θεραπείας" της σεξουαλικότητας

  Η Μάλτα έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που απαγορεύει την εφαρμογή και άσκηση οποιασδήποτε θεραπείας ισχυρίζεται ότι θεραπεύει την ομοφυλοφιλία, με το κοινοβούλιο της Βαλέτα να εγκρίνει ομόφωνα το νομοσχέδιο απαγόρευσης. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όποιος κριθεί ένοχος να έχει επιχειρήσει «να αλλάξει ή να καταπιέσει τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου ή την έκφραση φύλου» θα αντιμετωπίζει πρόστιμα ή ποινή φυλάκισης. Επαγγελματίες υγείας που συνταγογραφούν τις λεγόμενες «gay θεραπείες» θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πρόστιμα ύψους μέχρι 10.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους, με το μικρότερο πρόστιμο να φτάνει σε ύψος τα 1.000 ευρώ.

Περισσότερα...

Απόφαση περί αντιστυνταγματικότητας της ένταξης των οφειλών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στον νόμο των υπερχρεωμένων.

Απόφαση περί αντιστυνταγματικότητας της ένταξης των οφειλών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στον νόμο των υπερχρεωμένων.

   Σύμφωνα με την με αρ. 771/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η ένταξη των οφειλών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στο νόμο Κατσέλη παραβιάζει ευθέως την συνταγματικώς κατοχυρωμένη στο άρθρο 22 του Συντάγματος πολιτειακή εγγύηση για τη λειτουργία βιώσιμων ασφαλιστικών οργανισμών.

  Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, με τη νομοθετική ρύθμιση με την οποία εντάχθηκαν στο Ν. 3869/2010 και οι ασφαλιστικές εισφορές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, παρέχεται η δυνατότητα σε μία κατηγορία ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ειδικότερα σε εκείνους των οποίων οι οφειλές έναντι των εν λόγω οργανισμών (από ασφαλιστικές εισφορές) συντρέχουν με οφειλές προς ιδιώτες πιστωτές, να ζητήσουν και να επιτύχουν ακόμη και την πλήρη διαγραφή των οφειλομένων από αυτούς ασφαλιστικών εισφορών.

Περισσότερα...

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4438/2016 για την καλύτερη προστασία των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων.

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4438/2016 για την καλύτερη προστασία των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων.

  Με τον Ν. 4428/2016 ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η κοινοτική οδηγία 2014/17/ΕΕ για την στεγαστική πίστη.  Η ως άνω οδηγία αποτελεί έναπεραιτέρω βήμα στην προστασία των καταναλωτών μετά την οδηγία 2008/48/ΕΚ για την καταναλωτική πίστη και προσβλέπει στη βελτίωση των μέτρων προστασίας των καταναλωτών, με την καθιέρωση υπεύθυνων πρακτικών δανεισμού σε κοινοτικό επίπεδο. Σημαντικά ζητήματα, όπως η παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης στους καταναλωτές πριν από την σύναψη της σύμβασης, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, η χορήγηση πίστωσης σε ξένο νόμισμα καιη πρόσωρη αποπληρωμή δανείου, ρυθμίζονται πλέον ρητώς. 

Περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4441/2016 με τίτλο

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4441/2016 με τίτλο "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις"

Σκοπός του ν. 4441/2016 είναι να βελτιώσει περαιτέρω τον θεσμό της διαδικασίας μίας στάσης για τη σύσταση εμπορικών εταιριών, που καθιερώθηκε για πρώτη φορά με τον ν. 3853/2010. Υπενθυμίζουμε, ότι με τη διαδικασία αυτή, οι ενδιαφερόµενοι να συστήσουν εταιρία προσέρχονται σε ένα σηµείο (Υπηρεσία Μίας Στάσης – ΥΜΣ) και εκεί ολοκληρώνουν τόσο τη σύσταση του νοµικού προσώπου όσο την εγγραφή του στο φορολογικό µητρώο, ενώ καταβάλλουν και όλους τους φόρους, τέλη και εισφορές που εκ του νόµου συνδέονται µε τη σύσταση και την έναρξη εταιρίας.
Με τα άρθρα 1 – 9 του ν. 4441/2016, τα οποία αντικαθιστούν από άποψη περιεχομένου τα καταργούμενα άρθρα 1 – 12 του ν. 3853/2010, εισάγεται κατ’ αρχήν ηλεκτρονική (χωρίς ανθρώπινη επαφή) σύσταση επιχειρήσεων και ταυτόχρονα επέρχονται αλλαγές και βελτιώσεις στις ήδη λειτουργούσες ΥΜΣ, πάντα µε στόχο τη µείωση του χρόνου και κόστους σύστασης εταιριών. Ορισμένες από τις σημαντικότερες τροποποιήσεις που επέρχονται στο υπάρχον καθεστώς σύστασης των εταιριών είναι οι εξής:

Περισσότερα...

ECHR:The “haircut” on bonds held by individuals geared to restructuring the Greek public debt during the crisis did not violate their property rights

ECHR:The “haircut” on bonds held by individuals geared to restructuring the Greek public debt during the crisis did not violate their property rights

The case concerned the forcible participation by the applicants, who are private individuals holding Greek State bonds, in the effort to reduce the Greek public debt by exchanging their bonds for other debt instruments of lesser value. In 2012 a new law amended the conditions governing the bonds by dint of Collective Action Clauses enabling bond-holders to conclude a collective agreement with the State, deciding by an enhanced majority. That majority having been obtained thanks, in particular, to the participation of the institutional investors (banks and credit organisations), the new conditions came into force in respect of all bond-holders, including the applicants, despite the latter’s refusal. Their bonds were cancelled and replaced by new securities worth 53.5% less in terms of nominal value.

Περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4410/2016 με φορολογικές και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4410/2016 με φορολογικές και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4410/2016 "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις".

http://www.legalnews24.gr/2016/08/44102016.html


 

Περισσότερα...

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ε.Δ.Δ.Α.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την από 07.04.2016 απόφασή του (αρ. αίτησης 7059/14) καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του Άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής συμπεριφοράς), επιδικάζοντας αποζημίωση 8.000 ευρώ στους αιτούντες, διότι ότι οι συνθήκες κράτησής τους στις φυλακές της Λάρισας (έλλειψη επαρκούς προσωπικού χώρου στα κελιά) συνιστούσαν παραβίαση του ανωτέρω άρθρου.

Δελτίο Τύπου ECHR 128 (2016) 07.04.2016


Περισσότερα...

Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 για το Κοινοτικό Σήμα

Στις 23 Μαρτίου 2016 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2424, που τροποποιεί ριζικά τον Κανονισμό (ΕΚ) 207/2009 για το Κοινοτικό Σήμα. Εκτός από αλλαγές σε βασικές ενότητες του Κανονισμού, επέρχονται τροποποιήσεις και στην ορολογία του. Ειδικότερα, ο όρος «Κοινοτικό Σήμα» αντικαθίσταται από τον όρο «Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Επίσης, αλλάζει η ονομασία του Γραφείου Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς σε «Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» («Το Γραφείο»).

Δείτε το πλήρες κείμενο του Κανονισμού (ΕΚ) 207/2009, όπως είναι σήμερα σε ισχύ.


Περισσότερα...

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων στην Ε.Ε.

Πρόσφατα εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές και τους εμπόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διευθετούν τις διαφορές τους για τις εγχώριες και διασυνοριακές ηλεκτρονικές αγορές, δίχως προσφυγή σε δικαστήριο.

Περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EL


Περισσότερα...

logoΕρμού 10 (2ος όροφος), ΤΚ 546 25 Θεσσαλονίκη
  +30 2310 501325, +30 2310 501342
Fax: +30 2310 512998

Η ιστοσελίδα μας επιτρέπει τη χρήση cookies, προκειμένου να αντιληφθούμε πώς την χρησιμοποιείτε
και να την κάνουμε πιο λειτουργική και ασφαλή. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας
αποδέχεστε την χρήση cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Cookies.