Δημοσιεύτηκε ο ν. 4441/2016 με τίτλο "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις"

Σκοπός του ν. 4441/2016 είναι να βελτιώσει περαιτέρω τον θεσμό της διαδικασίας μίας στάσης για τη σύσταση εμπορικών εταιριών, που καθιερώθηκε για πρώτη φορά με τον ν. 3853/2010. Υπενθυμίζουμε, ότι με τη διαδικασία αυτή, οι ενδιαφερόµενοι να συστήσουν εταιρία προσέρχονται σε ένα σηµείο (Υπηρεσία Μίας Στάσης – ΥΜΣ) και εκεί ολοκληρώνουν τόσο τη σύσταση του νοµικού προσώπου όσο την εγγραφή του στο φορολογικό µητρώο, ενώ καταβάλλουν και όλους τους φόρους, τέλη και εισφορές που εκ του νόµου συνδέονται µε τη σύσταση και την έναρξη εταιρίας.
Με τα άρθρα 1 – 9 του ν. 4441/2016, τα οποία αντικαθιστούν από άποψη περιεχομένου τα καταργούμενα άρθρα 1 – 12 του ν. 3853/2010, εισάγεται κατ’ αρχήν ηλεκτρονική (χωρίς ανθρώπινη επαφή) σύσταση επιχειρήσεων και ταυτόχρονα επέρχονται αλλαγές και βελτιώσεις στις ήδη λειτουργούσες ΥΜΣ, πάντα µε στόχο τη µείωση του χρόνου και κόστους σύστασης εταιριών. Ορισμένες από τις σημαντικότερες τροποποιήσεις που επέρχονται στο υπάρχον καθεστώς σύστασης των εταιριών είναι οι εξής:

  • Για λόγους ευελιξίας και ταχύτητας δίνεται η δυνατότητα να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής των ΥΜΣ προς κάθε κατεύθυνση όχι µε νόµο αλλά µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου.
  • Εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση σύστασης Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. χωρίς συµβολαιογραφικό έγγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι το συστατικό έγγραφο θα ακολουθεί αυστηρά και χωρίς καµία παρέκκλιση το πρότυπο κείµενο το οποίο προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία. Η σύσταση µε συµβολαιογραφικό έγγραφο δεν καταργείται, αλλά διατηρείται ως επιλογή τόσο για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπου ήδη υπήρχε ως γενική υποχρέωση, όσο και για τις λοιπές νοµικές µορφές, όταν ειδικές διατάξεις νόµου το απαιτούν (π.χ. σύσταση εταιρείας µε εισφορά ακινήτου).
  • Εισάγεται για πρώτη φορά η εναλλακτική της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) µε τη χρήση της οποίας θα είναι δυνατή η σύσταση εταιρείας χωρίς την παρέµβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Προκειµένου να είναι πρακτικά εφικτή η λειτουργία της eΥΜΣ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρησιµοποίηση πρότυπου καταστατικού.

Επίσης, με τον ίδιο νόμο επέρχονται τροποποιήσεις και σε επιμέρους διατάξεις του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική µορφή −Σήµατα −Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.», οι οποίες αφορούν ειδικότερα: (α) Το διάστηµα που έχουν στην διάθεσή τους η εταιρία και οι εταίροι προκειµένου να τροποποιήσουν το καταστατικό της ετερόρρυθµης εταιρίας σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισµού ή θανάτου του µοναδικού οµόρρυθµου εταίρου της, το οποίο αυξάνεται από δυο σε τέσσερις µήνες, ενισχύοντας τη δυνατότητα ανάληψης σχετικής επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας και (β) τη ρύθμιση των όρων και των προϋποθέσεων µετατροπής της οµόρρυθµης εταιρίας σε ετερόρρυθµη.
Περαιτέρω, αλλαγές επέρχονται και στο π.δ. 219/1991 «Περί εµπορικών αντιπροσώπων (Οδηγία 86/653/ΕΟΚ)». Πιο συγκεκριμένα, διαγράφεται η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1, έτσι ώστε ο εµπορικός αντιπρόσωπος να έχει τη δυνατότητα να ορίζει υπαντιπροσώπους, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, και εκτός των ορίων εντός των οποίων ασκεί τη δραστηριότητά του. Ο γεωγραφικός περιορισµός που ίσχυε μέχρι σήμερα κρίθηκε υπερβολικός, καθώς έθετε εµπόδια στη διακίνηση αγαθών, περιόριζε τον αριθµό των προµηθευτών, καθώς και τις επιλογές των καταναλωτών και στην ουσία αντιµετωπιζόταν από την πάγια πρακτική των συµβάσεων αντιπροσώπευσης. Επιπλέον, η νέα ρύθµιση προστατεύει τους παραγωγούς από φαινόµενα απάτης και αντιµετωπίζει φαινόµενα παραεµπορίου.
Για το πλήρες κείμενο του νόμου, καθώς και για την αιτιολογική του έκθεση βλ. εδώ:

Ν. 4441/2016
Αιτιολογική έκθεση

logoΕρμού 10 (2ος όροφος), ΤΚ 546 25 Θεσσαλονίκη
  +30 2310 501325, +30 2310 501342
Fax: +30 2310 512998

Η ιστοσελίδα μας επιτρέπει τη χρήση cookies, προκειμένου να αντιληφθούμε πώς την χρησιμοποιείτε
και να την κάνουμε πιο λειτουργική και ασφαλή. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας
αποδέχεστε την χρήση cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Cookies.