Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Με το προεδρικό διάταγμα 10/2017, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. (23/Α/01.03.2017), θεσπίστηκε Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΚΚΔ). Σκοπός του είναι η θέσπιση αρχών που πρέπει να διέπουν τη συναλλακτική συμπεριφορά και τις σχέσεις μεταξύ των προμηθευτών και των καταναλωτών και των ενώσεών τους.


Ο ΚΚΔ θεσπίζει γενικές αρχές επιχειρηματικής συμπεριφοράς των προμηθευτών, όπως ενδεικτικά την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, τη λήψη μέριμνας για την εξάλειψη κάθε διάκρισης σε βάρος ατόμων με αναπηρία και κάθε εμποδίου στην πρόσβασή τους σε προϊόντα και υπηρεσίες, την παροχή στον καταναλωτή του σχεδίου της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί, καθώς και την ενημέρωσή του για τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους.


Παράλληλα, θεσπίζονται και γενικές αρχές συμπεριφοράς των καταναλωτών, όπως ενδεικτικά η υποχρέωση να είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, να απέχουν από πράξεις δυσφήμισης του προμηθευτή, καθώς και να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια στους υπαλλήλους ή τους εκπροσώπους του προμηθευτή κατά τη διατύπωση των παραπόνων ή των ερωτημάτων τους.


Στον ΚΚΔ περιλαμβάνεται ξεχωριστό άρθρου που ρυθμίζει τις συναλλαγές με τους πιστωτικούς φορείς. Σύμφωνα με αυτό, οι τελευταίοι οφείλουν να παρέχουν στον καταναλωτή επαρκείς, σαφής και κατανοητές πληροφορίες, απαραίτητες για τη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης. Επίσης, υποχρεούνται να προβαίνουν σε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή, όπως αυτή προκύπτει από τις βάσεις δεδομένων και τα στοιχεία που παρέχει ο καταναλωτής, ώστε να εκτιμάται η πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει. Ακόμη, κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή, υποχρεούνται να του παραδίδουν, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, αντίγραφο του σχεδίου της σύμβασης, προκειμένου να το μελετήσει, έχοντας εύλογο χρόνο στη διάθεσή του πριν από την υπογραφή της.


Η ισχύς του ΚΚΔ αρχίζει τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευσή του στο Φ.Ε.Κ.


Δείτε το πλήρες κείμενο το ΚΔΔ.

logoΕρμού 10 (2ος όροφος), ΤΚ 546 25 Θεσσαλονίκη
  +30 2310 501325, +30 2310 501342
Fax: +30 2310 512998

Η ιστοσελίδα μας επιτρέπει τη χρήση cookies, προκειμένου να αντιληφθούμε πώς την χρησιμοποιείτε
και να την κάνουμε πιο λειτουργική και ασφαλή. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας
αποδέχεστε την χρήση cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Cookies.