ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ 4529/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 56/23.02.2018) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τον νόμο 4529/2018 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/104/ΕΕ, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Οι βασικότερες προβλέψεις του νόμου είναι οι εξής:


(α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει υποστεί ζημία λόγω παράβασης του δικαίου του ανταγωνισμού (άρθρ. 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ και άρθρ. 1 κα ι 2 του ν. 3959/2011), δικαιούται πλήρη αποζημίωση, η οποία περιλαμβάνει τη θετική και αποθετική του ζημία, καθώς και τόκους από την πρόκληση της ζημίας.


(β) Οι αξιώσεις αποζημίωσης παραγράφονται σε πέντε (5) χρόνια από τη στιγμή που ο ζημιωθείς έμαθε ή μπορεί ευλόγως να αναμένεται ότι γνώριζε την παράβαση, τη ζημία και την ταυτότητα του παραβάτη και σε κάθε περίπτωση σε είκοσι (20) έτη από την παύση της παράβασης. Η παραγραφή αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η διερεύνηση της παράβασης ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ξεκινά ένα (1) έτος μετά το απρόσβλητο της απόφασης που θα εκδοθεί ή την περάτωση της διαδικασίας με άλλον τρόπο.


(γ) Επί εκδίκασης αγωγής αποζημίωσης, η διαπίστωση παράβασης των ως άνω διατάξεων με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία δεν υπόκειται πλέον σε προσφυγή, καθώς και η διαπίστωση παράβασης με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μη υποκείμενη πλέον σε προσφυγή, δεσμεύει το δικάζον δικαστήριο.


(δ) Στο Πρωτοδικείο Αθηνών συνιστάται ειδικό τμήμα το οποίο εκδικάζει τις υποθέσεις αποζημίωσης σύμφωνα με τον ν. 4529/2018, η κατά τόπον αρμοδιότητα του οποίου εκτείνεται στο σύνολο της χώρας. Ομοίως, στο Εφετείο Αθηνών συνίσταται ειδικό τμήμα, που δικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του ανωτέρω τμήματος του Πρωτοδικείου.


(ε) Όσον αφορά στο ύψος της ζημίας, το δικαστήριο έχει την εξουσία να το εκτιμήσει αρκούμενο σε πιθανολόγηση, εφόσον είναι πρακτικά αδύνατο ή υπερβολικά δυσχερές να την προσδιορισθεί επακριβώς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Τεκμαίρεται μαχητά ότι οι παραβάσεις από οριζόντιες συμπράξεις (καρτέλ) προκαλούν ζημία.


(στ) Το δικαστήριο μπορεί να ζητά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να διατυπώσει τη γνώμη της για ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής του ν. 4529/2018, εφόσον τούτη το κρίνει σκόπιμο.

Ολόκληρο το κείμενο του ν. 4529/2018.

logoΕρμού 10 (2ος όροφος), ΤΚ 546 25 Θεσσαλονίκη
  +30 2310 501325, +30 2310 501342
Fax: +30 2310 512998

Η ιστοσελίδα μας επιτρέπει τη χρήση cookies, προκειμένου να αντιληφθούμε πώς την χρησιμοποιείτε
και να την κάνουμε πιο λειτουργική και ασφαλή. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας
αποδέχεστε την χρήση cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Cookies.